Kierunek: ROLNICTWO

Specjalność:
Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku

studia 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Certyfikat dietetyka: "Udzielanie porad dietetycznych i żywieniowych"


Absolwent specjalności Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku posiada widzę z zakresu żywienia człowieka, gastronomii, oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego. Jest specjalistą w zakresie wytwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i oceny jakości surowców oraz produktów spożywczych. Ponadto posiada wiedzę interdyscyplinarną, która łączy w sobie wiedzę z przedmiotów podstawowych z wiedzą z zakresu nauk żywieniowych, rolniczych, technicznych oraz ekonomicznych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego, w dystrybucji i handlu żywnością, w zakładach cateringowych, placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności, zakładach przemysłu spożywczego, może również prowadzić własną działalność związaną z obsługą ruchu turystycznego. Dzięki elastycznemu przygotowaniu potrafi też łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.

Absolwent specjalności żywienie człowieka i organizacja wypoczynku może rozwijać swoje umiejętności zawodowe kontynuując naukę na studiach II stopnia.