Kierunek: ROLNICTWO

Specjalność:
Agroturystyka

studia 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności agroturystyka otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, podjęcia pracy w biurach i agencjach turystycznych, agencjach i urzędach administracji publicznej, a w szczególności w jej oddziałach obsługujących rolnictwo, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego.

Podczas trwania studiów uzyskuje on kwalifikacje z zakresu: organizacji gospodarstwa rolnego świadczącego usługi agroturystyczne, projektowania i wykonywania ogrodów, przygotowywania potraw tradycyjnych i regionalnych, dietetyki, tworzenia biznesplanów działalności agroturystycznej, pozyskiwania funduszy pomocowych.

Ponadto absolwenci oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego posiadają wiedzę z hotelarstwa i organizacji ruchu turystycznego, zarządzania i marketingu oraz finansów i rachunkowości.