Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Animacja społeczno - kulturowa z pedagogiką mediów

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Celem studiów na kierunku Pedagogika w specjalności: Animacja społeczno-kulturowa z pedagogiką mediów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do wykonywania zawodu: pedagoga animacji kulturalnej, animatora czasu wolnego (edukatora, instruktora i organizatora) oraz menedżera kultury.

Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę o zjawiskach kultury i współczesnych mediów w skali globalnej, państwowej i regionalnej. Będzie przygotowany do twórczej i aktywnej pracy z ludźmi w różnym wieku, od dzieci do osób starszych, i w różnych środowiskach społecznych. W ramach specjalności absolwent zostanie przygotowany do pracy w placówkach dydaktycznych, instytucjach kultury, muzeach, agencjach reklamowych i agencjach public relations, redakcjach i in., a także do pełnienia roli menedżera kultury - w zakresie zarządzania w kulturze, pozyskiwania funduszy, prowadzenia działalności reklamowej i marketingowej oraz współpracy w tym zakresie z innymi ośrodkami kultury oraz instytucjami oświatowymi.

Absolwenci zdobędą wiedzę i przygotowanie praktyczne stanowiące podstawę do wykonywania zawodu oraz umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się.