Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Specjalność:
Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy w przemyśle samochodowym oraz ośrodkach obsługi technicznej pojazdów. Po odbyciu stosownej praktyki zawodowej (określonej rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań do diagnostów Dz. U. z roku 2004, Nr 246, poz. 2469) będzie gotowy do uzyskania uprawnień diagnosty samochodowego, a następnie rzeczoznawcy techniki pojazdowej. Posiadanie wyżej wymienionych uprawnień pozwoli na podjęcie pracy w stacjach kontroli i obsługi pojazdów, warsztatach naprawczych, jednostkach transportowych.

Studenci specjalności diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych zdobywają wiedzę z zakresu konstrukcji samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, w tym sterowania silnika i elektroniki pojazdowej. Znaczna część zajęć dydaktycznych odbywa się w stacji obsługi i kontroli pojazdów, dzięki czemu studenci weryfikują zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką.