Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność:
Filologia angielska specjalizacja translatoryka stosowana

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent Translatoryki Stosowanej uzyskuje wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie atrakcyjnego zawodu tłumacza języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie zastosowania, tak w sferze języka technicznego, medycznego, prawniczego a także biznesu czy języka filmu. Pozwala to na wykonywanie wolnego zawodu oraz elastyczną pracę w wielu sektorach życia zawodowego poczynając od pracy tłumacza i doradcy językowego w instytucjach Unii Europejskiej, międzynarodowych korporacjach prawniczych, finansowych, portach lotniczych i morskich czy w redakcjach pism i środków przekazu a także w sferze kultury i sztuki – w pracy tłumacza filmowych wersji językowych czy tłumacza literatury pięknej. Studenci po uzyskaniu dyplomu licencjata mogą ubiegać się o wpis na ogólnopolską listę tłumaczy przysięgłych.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku Filologia posiada nie tylko szereg umiejętności komunikacyjnych - takich jak mówienie, pisanie, czy przekład w języku obcym - lecz również rozległą wiedzę na temat literatury, kultury i historii danego kraju. Jako przyszły nauczyciel, absolwent filologii posiada także podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia językowego oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Student podczas toku nauki opanowuje praktyczne umiejętności wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania dydaktycznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia na kierunku Filologia w PWSZ w Chełmie są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.