Pedagogika

studia 5 letnie - magisterskie
profil praktyczny

Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Pedagogika

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Matematyki 
i Informatyki


ul. Pocztowa 54,
Budynek C, pokój 107A
22 – 100 Chełm


Tel. 82 565 06 82
email: pedagogika@pwszchelm.edu.pl

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:
  • Szeroka wiedza ogólnopedagogiczna w zakresie filozoficznych, aksjologicznych, pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych podstaw edukacji
  • Umiejętności metodyczne, pozwalające na efektywną pracę dydaktyczno–wychowawczą z dziećmi uwzględniającą najnowsze trendy w pedagogice przedszkolnej 
    i wczesnoszkolnej oraz wykorzystującą alternatywne rozwiązania w edukacji zintegrowanej
  • Umiejętności w zakresie diagnozy i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
  • Przedszkola publiczne i niepubliczne
  • Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

studia jednolite - 5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: magister

Studia jednolite magisterskie (trwające 5 lat – 10 semestrów) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wpisują się w aktualne zmiany prawne w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej. Nowa forma i program studiów na tym kierunku stwarzają możliwość uzyskania wysokich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Studia dają gruntowne przygotowanie ogólnopedagogiczne w zakresie filozoficznych, pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych podstaw edukacji oraz metodyczne, pozwalające na efektywną pracę dydaktyczno – wychowawczą z dziećmi uwzględniającą najnowsze trendy w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wykorzystującą alternatywne rozwiązania w edukacji zintegrowanej. Studenci nabędą także wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijania twórczości i kreatywności dzieci.

Praktyczny profil studiów pozwoli studentowi osiągnąć szereg umiejętności metodycznych, diagnostycznych, organizacyjnych i badawczych niezbędnych do twórczego wykonywania zawodu nauczyciela oraz dynamicznego i adekwatnego reagowania na sytuacje edukacyjne wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości. Bogaty program praktyk stworzy możliwość obserwacji, poznania, uczestniczenia i tworzenia praktycznej działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.

Ponadto w trakcie studiów student będzie miał możliwość uczestniczenia w pracach Koła Pedagogicznego, w zespołach badawczych, w organizowanych przez pracowników Katedry Pedagogiki konferencjach naukowych i metodycznych oraz innych formach poszerzania swoich kompetencji.

Absolwent otrzyma kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.