Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii niezbędną do rozumienia szerokiego kontekstu procesów opieki, wychowania i kształcenia oraz kierowania własnym rozwojem zawodowym. Zna specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym przede wszystkim systemy wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, ale także ich historyczne uwarunkowania i współczesne tendencje. Ponadto absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i jego rodziny, jak również planowania i realizacji oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych oraz komunikacji interpersonalnej. Potrafi projektować i realizować praktyczne działania w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie z uwzględnieniem mocnych i słabych stron w ich funkcjonowaniu, znajomości metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz możliwości jakie daje współpraca ze środowiskiem lokalnym. Absolwent jest świadomy potrzeby systematycznej pracy w zakresie aktualizacji swojej wiedzy i rozbudowywania metodycznego warsztatu pracy oraz projektowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Studia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza stanowią podstawę do zdobycia właściwego przygotowania zawodowego i rozumienia wpływu różnych środowisk społecznych na kształtowanie osobowości człowieka oraz społecznej roli pedagoga w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlicach, ośrodkach wsparcia rodziny, placówkach typu socjalizacyjnego czy interwencyjnego), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach w charakterze pedagoga szkolnego, instytucjach pomocy społecznej (gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, oraz domach pomocy społecznej), sądownictwie (w charakterze kuratora). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.