Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią jest wyposażony w podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i nauczania-uczenia się osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Posiada elementarną wiedzę o funkcjonowaniu struktur społecznych i instytucji życia społecznego związanych z resocjalizacją i readaptacją oraz podstawach prawnych tych instytucji. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania młodzieży społecznie niedostosowanej oraz rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (źródła, następstwa i konsekwencje wyboru). Rozróżnia najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy resocjalizacyjne oraz rozumie ich uwarunkowania. Dysponuje wiedzą o metodyce i wykonywaniu typowych zadań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, ich celach, procedurach i strategiach w odniesieniu do celów resocjalizacji.

W ramach studiów jest przygotowywany do pracy w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych (w niektórych przypadkach niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia). Ponadto, po dodatkowym resortowym przeszkoleniu, będzie przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kuratora sądowego oraz w ośrodkach penitencjarnych i policji. Dodatkowo uzyska uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii i możliwość zatrudnienia m.in. w szkołach, świetlicach, MOPS-ach, klubach integracji społecznej, grupach pomocowych, ośrodkach uzależnień, wychowawczych, poradniach i świetlicach socjoterapeutycznych.