Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Pedagogika szkolna z elementami arteterapii

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent specjalności pedagogika szkolna z arteterapią jest przygotowany do pracy w szkole w charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, nauczyciela przedmiotowego (po ukończeniu dodatkowych studiów I lub II stopnia lub studiów podyplomowych w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu) oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Podczas studiów zdobywa on kompetencje w obszarze realizacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, w szczególności kompetencje planistyczne, organizacyjne, metodyczne do organizowania różnych form aktywności uczniów, umiejętności pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, umiejętności diagnozowania uczniów. Ponadto absolwent posiada umiejętność organizowania procesu kształcenia w placówce szkolnej z uwzględnieniem najnowszych odkryć teorii pedagogicznych i psychologicznych, w tym pracy metodę projektów edukacyjnych oraz planowania i wdrażania programów doskonalących realizację podstawowych funkcji szkoły. Oferowana specjalność jest kierowana do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania działań arteterapeutycznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym w przyszłej pracy zawodowej. W trakcie zajęć studenci poznają główne metody i innowacyjne techniki arteterapeutyczne w pracy z uczniami, w tym dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od II roku studiów wiedza teoretyczna jest wspierana wiedzą praktyczną podczas licznych praktyk asystenckich i nauczycielskich.

Absolwent jest świadomy potrzeby systematycznego podwyższania swoich kompetencji, aktualizacji wiedzy, rozbudowywania metodycznego warsztatu pracy oraz projektowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, dlatego studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach Koła Naukowego Animacji Kultury i Arteterapii.