Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Resocjalizacja

studia 2 letnie - magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: magister

Absolwent specjalności Resocjalizacja jest wyposażony w pogłębioną wiedzę na temat przyczyn, form i objawów nieprzystosowania społecznego, zna modele postępowania resocjalizacyjnego i instytucje w których są one realizowane. Dysponuje wiedzą na temat przestępczości oraz jej sprawców i ofiar. Posiada szeroką wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Dysponuje poszerzoną wiedzę na temat diagnozowania osób nieprzystosowanych społecznie, potrafi dobierać i wykorzystywać odpowiednie środki, metody i techniki do realizacji zadań z zakresu resocjalizacji. Jest wyposażony w umiejętności umożliwiające profesjonalne wykonywanie obowiązków wychowawcy w placówce resocjalizacyjnej. Potrafi wykorzystywać psychotechniki, socjotechniki i kulturotechniki dla osiągnięcia określonych celów resocjalizacji, a także projektować plan własnego rozwoju naukowego. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów stanowią podstawę do samodzielnej aktywności zawodowej absolwenta na rzecz osób nieprzystosowanych społecznie, ich rodzin, środowisk oraz grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego oraz resocjalizacyjnego. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany (również dzięki praktykom zawodowym) do dokonywania drogą zabiegów resocjalizujących zmian w postawach dzieci, młodzieży i dorosłych, które utrudniają im bezkonfliktowe funkcjonowanie w środowisku społecznym. Uzyskuje przygotowanie do pracy w placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym, stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto, po ukończeniu dodatkowych szkoleń, będzie przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kuratora sądowego oraz w ośrodkach penitencjarnych i policji.