Wykaz przedmiotów - bezpieczeństwo wewnętrzne

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Poniżej określone zostały przedmioty, brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  • Język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy.
  • Jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski.