Wykaz przedmiotów - rolnictwo

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Poniżej określone zostały przedmioty, brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na poszczególnych kierunkach.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

Rolnictwo

  • Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku
  • Agrobiznes
  • Agroturystyka
  • Mechanizacja rolnictwa
  • Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  • język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
  • jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie.