Wykaz przedmiotów - stosunki międzynarodowe

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Poniżej określone zostały przedmioty, brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na poszczególnych kierunkach.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

Stosunki Międzynarodowe

  • Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic
  • Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  • język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
  • jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.