Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalność:
Zarządzanie kryzysowe

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Zarządzanie kryzysowe to specjalność, na której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego, uczą się identyfikować i szybko oceniać pojawiające się zagrożenia i związane z nimi ryzyko w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Studenci poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Uczą się zarządzania bezpieczeństwem obywateli (np. w czasie klęsk żywiołowych, powodzi, katastrof), podmiotów gospodarczych oraz poznają specyfikę działania zespołów reagowania kryzysowego. Absolwenci tej specjalności będą gotowi do podjęcia pracy w służbach samorządowych na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych oraz w jednostkach administracyjnych różnego szczebla, realizujących zadania obronne.