Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Informacje o zasadach rekrutacji

Informacja o zasadach rekrutacji w systemie IRK

W roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie prowadzony jest system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. IRK prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irka.pwsz.chelm.pl

I. Zasady i kryteria przyjęć na studia

Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w PWSZ w Chełmie na poszczególne kierunki/specjalności studiów dostępne są w zakładce Zasady rekrutacji jak też w Uchwale nr 5/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 - uchwała rekrutacyjna.

Przeliczenia wyników z „nowej” oraz „starej” matury dokonują Komisje Rekrutacyjne.

Kandydaci niepełnosprawni i przewlekle chorzy, zwani dalej kandydatami niepełnosprawnymi, podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Chełmie. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc pracownika odpowiedniego Działu Obsługi Studenta.

II. Systemy postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem dwóch podstawowych systemów: systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a także systemu tradycyjnego, polegającego wyłącznie na złożeniu dokumentów w Działach Obsługi Studenta.

III. Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w systemie IRK

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata na stronie internetowej irka.pwsz.chelm.pl oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

IV. Tryb rejestracji

W celu rejestracji w IRK, kandydat:

  • 1) zakłada osobiste konto rejestracyjne, wypełniając formularz elektroniczny, w którym przekazuje wymagane dane osobowe, dane teleadresowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia. Osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, przekazywania informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego i jego wyników, terminu i miejsca składania dokumentów oraz wszelkich innych wiadomości niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym. Konto kandydata chronione jest hasłem.

  • Informacje przesłane kandydatowi przy wykorzystaniu jego osobistego konta uważa się za dostarczone. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z tymi wiadomościami.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do instytutowej komisji rekrutacyjnej/ właściwego działu obsługi studenta.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rejestrację kandydatów w formie tradycyjnej tj. poprzez złożenie lub przesłanie do właściwego Działu Obsługi Studenta kompletu dokumentów, o których mowa w 6 Uchwały nr 5/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie LINK
  • Podanie nieprawdziwych danych może spowodować wykluczenie kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

2) dokonuje wyboru kierunków studiów (ewentualnie specjalności tam gdzie jest to wymagane)
oraz systemu studiów (stacjonarne/niestacjonarne),

3) podaje, wskazane dla celów postępowania kwalifikacyjnego, przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości, ich poziom oraz uzyskane wyniki zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 5/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020,

Kandydat będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, uprawniającej do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego, wprowadza dane osobowe, a następnie zgłasza się w terminach rejestracji do właściwego Działu Obsługi Studenta z oryginałem zaświadczenia wydanym przez komitet główny olimpiady, które jest podstawą do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

4) wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto bankowe wskazane
w Internetowej Rejestracji Kandydatów ze wskazaniem unikalnego identyfikatora
wygenerowanego przez system IRK, imienia, nazwiska i numeru PESEL kandydata oraz
z dopiskiem „opłata IRK”. Przykładowy wypełniony druk wpłat.

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeśli:

  • kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane i dokona wyboru kierunków/specjalności studiów,
  • wniesie opłatę rekrutacyjną za wybrane kierunki/specjalności,
  • PWSZ w Chełmie uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie tej opłaty na konto Uczelni (zaleca się, aby przelewy opłaty rekrutacyjnej były dokonywane systemem gwarantującym najszybszy przepływ środków, na przykład przelewem bankowym lub internetowym).

Rejestracja będzie traktowana jako dopełniona, jeśli kandydat otrzyma na swoim koncie rekrutacyjnym komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek/specjalność studiów.

Informacje przesłane kandydatowi przy wykorzystaniu jego osobistego konta uważa się za dostarczone. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z tymi wiadomościami.

Osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego i jego wyników, terminu i miejsca składania dokumentów oraz wszelkich innych wiadomości niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym.

V. Opłata rekrutacyjna

Opłata wnoszona przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wynosi 85 zł za jeden kierunek/specjalność studiów. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego. Opłatę należy przelać na konto bankowe wskazane w Internetowej Rejestracji Kandydatów (Bank Pekao SA I O Chełm nr 82 1240 2223 1111 0000 3591 4130) ze wskazaniem unikalnego identyfikatora wygenerowanego przez system IRK, imienia, nazwiska i numeru PESEL kandydata oraz z dopiskiem „opłata IRK”.

Kandydat wnosi opłatę na podane przez IRK konto bankowe nie później niż do czasu zakończenia rejestracji internetowej. Terminarz postępowania rekrutacyjnego ustala Rektor na wniosek dyrektorów instytutów.

Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie należności na rachunku bankowym PWSZ Chełmie. Kandydat będzie informowany o wpływie opłaty na rachunek bankowy PWSZ w Chełmie poprzez indywidualne konto rekrutacyjne.

Jeżeli w terminie rejestracji opłata nie wpłynie na konto PWSZ w Chełmie, kandydat zostanie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedstawienia Uczelni dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej, nie później jednak niż następnego dnia po terminie rejestracji.

W przypadku, gdy limit miejsc na danych specjalnościach/kierunkach nie zostanie wyczerpany, Rektor Uczelni może wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzenia rekrutacji w systemie IRK.