Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Informacje o zasadach rekrutacji

Informacja o zasadach rekrutacji w systemie IRK

W roku akademickim 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie prowadzony jest system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. IRK prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irka.pwsz.chelm.pl

Niezależnie od systemu IRK funkcjonuje dotychczasowy system przyjmowania dokumentów w Działach Obsługi Studenta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

I. Zasady i kryteria przyjęć na studia

Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w PWSZ w Chełmie na poszczególne kierunki/specjalności studiów dostępne są w zakładce Zasady rekrutacji jak też Uchwale nr 4/CVIII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2018/2019 - zakładka uchwała rekrutacyjna.

Przeliczenia wyników z „nowej” oraz „starej” matury dokonują Komisje Rekrutacyjne.

II. Systemy postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem dwóch podstawowych niezależnych systemów:

 • systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • systemu tradycyjnego, polegającego wyłącznie na złożeniu dokumentów w Działach Obsługi Studenta.

III. Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w systemie IRK

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata na stronie internetowej irka.pwsz.chelm.pl oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

IV. Tryb rejestracji

W celu rejestracji w IRK, kandydat:

 • zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest login wybrany przez kandydata, konto chronione jest hasłem,(Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. PWSZ w Chełmie nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w Internetowej Rejestracji Kandydatów, autoryzowane osobistym hasłem kandydata.),
 • wypełnia i zatwierdza kwestionariusz osobowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • dokonuje wyboru kierunków studiów (ewentualnie specjalności tam gdzie jest to wymagane) oraz systemu studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
 • podaje, wskazane dla celów postępowania kwalifikacyjnego, przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości, ich poziom oraz uzyskane wyniki zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 4/CVIII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2018/2019,
 • kandydat będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, uprawniającej do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego, wprowadza dane osobowe, a następnie zgłasza się w terminach rejestracji do właściwego Działu Obsługi Studenta z oryginałem zaświadczenia wydanym przez komitet główny olimpiady, które jest podstawą do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego,
 • wnosi opłatę rekrutacyjną w określonej wysokości na konto bankowe wskazane w Internetowej Rejestracji Kandydatów ze wskazaniem unikalnego identyfikatora wygenerowanego przez system IRK, imienia, nazwiska i numeru PESEL kandydata oraz z dopiskiem „opłata IRK”. Przykładowy wypełniony druk wpłat

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeśli:

 • kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane i dokona wyboru kierunków/specjalności studiów,
 • wniesie opłatę rekrutacyjną za wybrane kierunki/specjalności,
 • PWSZ w Chełmie uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie tej opłaty na konto Uczelni (zaleca się, aby przelewy opłaty rekrutacyjnej były dokonywane systemem gwarantującym najszybszy przepływ środków, na przykład przelewem bankowym lub internetowym).

Rejestracja będzie traktowana jako dopełniona, jeśli kandydat otrzyma na swoim koncie rekrutacyjnym komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek/specjalność studiów.

Informacje przesłane kandydatowi przy wykorzystaniu jego osobistego konta uważa się za dostarczone. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie zapoznania się kandydata z tymi wiadomościami.

Osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego i jego wyników, terminu i miejsca składania dokumentów oraz wszelkich innych wiadomości niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym.

V. Dokumenty, które należy złożyć:

Po zakończeniu internetowej rejestracji kandydatów, Komisje Rekrutacyjne sporządzają listy osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok studiów oraz informują kandydatów za pomocą systemu IRK o wynikach postępowania.

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na I rok studiów są zobowiązani złożyć we właściwym Dziale Obsługi Studenta komplet następujących dokumentów wg Terminarza postępowania rekrutacyjnego

A. Kandydaci z "nową maturą" składają:

 • wygenerowany w systemie IRK kwestionariusz osobowy na studia, wydrukowany po rejestracji internetowej i podpisany przez kandydata,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości i kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej potwierdzone przez PWSZ w Chełmie lub notariusza,
 • zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku lub specjalności studiów,
 • kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez PWSZ w Chełmie lub notariusza,
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, oraz kolorowa fotografia w formie elektronicznej w rozdzielczości minimum 300dpi, o wymiarach 237 x 296 px, (proporcja 4:5)
 • dowód wpłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia,
 • kopertę formatu C6,
 • znaczek na list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

B. Kandydaci ze „starą maturą” składają:

 • wygenerowany w systemie IRK kwestionariusz osobowy na studia, wydrukowany po rejestracji internetowej i podpisany przez kandydata,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez PWSZ w Chełmie lub notariusza,
 • zaświadczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku lub specjalności studiów,
 • kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez PWSZ w Chełmie lub notariusza,
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, oraz kolorowa fotografia w formie elektronicznej w rozdzielczości 300dpi, o wymiarach 20x25 mm,
 • dowód wpłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia,
 • kopertę formatu C6,
 • znaczek na list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

C. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

Laureatom i finalistom olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania danego przedmiotu, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, o ile na podstawie przepisów odrębnych, osoby te nie są przyjmowane z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Podstawą przyjęcia kandydata z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego jest zaświadczenie wydane przez komitet główny olimpiady, zgodnie z Uchwałą nr 2/LXXXVI/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów na Uczelnię.

Komisja Rekrutacyjna, po dostarczeniu przez kandydata wstępnie zakwalifikowanego na studia kompletu dokumentów, sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych, a następnie wydaje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

VI. Opłata rekrutacyjna

Opłata wnoszona przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wynosi 75 zł za jeden kierunek/specjalność studiów. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego. Opłatę należy przelać na konto bankowe wskazane w Internetowej Rejestracji Kandydatów (Bank Pekao SA I O Chełm nr 82 1240 2223 1111 0000 3591 4130) ze wskazaniem unikalnego identyfikatora wygenerowanego przez system IRK, imienia, nazwiska i numeru PESEL kandydata oraz z dopiskiem „opłata IRK”.

Kandydat wnosi opłatę na podane przez IRK konto bankowe nie później niż do czasu zakończenia rejestracji internetowej. Terminarz postępowania rekrutacyjnego ustala Rektor na wniosek dyrektorów instytutów.

Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie należności na rachunku bankowym PWSZ Chełmie. Kandydat będzie informowany o wpływie opłaty na rachunek bankowy PWSZ w Chełmie poprzez indywidualne konto rekrutacyjne.

Jeżeli w terminie rejestracji opłata nie wpłynie na konto PWSZ w Chełmie, kandydat zostanie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedstawienia Uczelni dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej, nie później jednak niż następnego dnia po terminie rejestracji.

W przypadku, gdy limit miejsc na danych specjalnościach/kierunkach nie zostanie wyczerpany, Rektor Uczelni może wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzenia rekrutacji w systemie IRK.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniu serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do instytutowej komisji rekrutacyjnej we właściwym dziale obsługi studenta.