Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Informacje o zasadach rekrutacji

Informacja o zasadach rekrutacji w systemie tradycyjnym

W roku akademickim 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie prowadzony jest system tradycyjnej rekrutacji kandydatów obok systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

I. Zasady i kryteria przyjęć na studia

Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w PWSZ w Chełmie na poszczególne kierunki/specjalności studiów dostępne są w zakładce Zasady rekrutacji jak też Uchwale nr 4/CVIII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2018/2019 - zakładka uchwała rekrutacyjna.

Przeliczenia wyników z „nowej” oraz „starej” matury dokonują Komisje Rekrutacyjne.

II. Systemy postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem dwóch podstawowych niezależnych systemów:

 • systemu tradycyjnego, polegającego wyłącznie na złożeniu dokumentów w Działach Obsługi Studenta.
 • systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

III. Dokumenty, które należy złożyć:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są złożyć we właściwym Dziale Obsługi Studenta komplet następujących dokumentów wg Terminarza postępowania rekrutacyjnego

A. Kandydaci z "nową maturą" składają:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy na studia,
 • kopię świadectwa dojrzałości i kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej poświadczone przez PWSZ w Chełmie lub notariusza,
 • zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku lub specjalności studiów,
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, oraz kolorowa fotografia w formie elektronicznej w rozdzielczości 300dpi, o wymiarach 20x25 mm,
 • dowód opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia,
 • kopertę formatu C6,
 • znaczek na list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

B. Kandydaci ze „starą maturą” składają:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy na studia,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez PWSZ w Chełmie lub notariusza,
 • zaświadczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku lub specjalności studiów,
 • kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez PWSZ w Chełmie lub notariusza,
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • dowód opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia,
 • kopertę formatu C6,
 • znaczek na list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

C. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

Laureatom i finalistom olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania danego przedmiotu, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, o ile na podstawie przepisów odrębnych, osoby te nie są przyjmowane z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Podstawą przyjęcia kandydata z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego jest zaświadczenie wydane przez komitet główny olimpiady, zgodnie z Uchwałą nr 2/LXXXVI/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów na Uczelnię.

Komisja Rekrutacyjna, po dostarczeniu przez kandydata na studia kompletu dokumentów, dokonuje ich weryfikacji, a następnie wydaje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów.

IV. Opłata rekrutacyjna

Opłata wnoszona przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wynosi 75 zł za jeden kierunek/specjalność studiów. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego. Opłatę należy przelać na konto bankowe wskazane w Internetowej Rejestracji Kandydatów (Bank Pekao SA I O Chełm nr 82 1240 2223 1111 0000 3591 4130) ze wskazaniem kierunku/specjalności, imienia, nazwiska i numeru PESEL kandydata oraz z dopiskiem „opłata rekrutacyjna”.

W przypadku, gdy limit miejsc na danych specjalnościach/kierunkach nie zostanie wyczerpany, Rektor Uczelni może wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzenia rekrutacji.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniu serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do instytutowej komisji rekrutacyjnej we właściwym dziale obsługi studenta.