Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Zarządzanie kryzysowe
Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalność: Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem szkolenia zawodowego policjanta. Realizacja minimalnego zakresu treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego podczas studiów przygotowuje absolwenta do odbycia w jednostce szkoleniowej Policji szkolenia zawodowego podstawowego w jednostce szkoleniowej policji. Szkolenie to będzie uzupełniało różnice między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia, a pełnym programem szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów.

Absolwent specjalności Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego będzie przygotowany do pracy w policji. Uzyska gruntowną znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji, działania i struktury policji. Dzięki ćwiczeniom i zajęciom praktycznym absolwent będzie znał realia pracy w tych służbach mundurowych i posiądzie odpowiednią sprawność fizyczną potrzebną przy wykonywaniu tego zawodu.