Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Zarządzanie kryzysowe
Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent tej specjalności będzie rozumiał, identyfikował i szybko oceniał pojawiające się zagrożenia i związane z nimi ryzyko w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent pozna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności prawne relacje w tym zakresie. Będzie znał zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Będzie potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Będzie dysponował wiedzą oraz podstawowymi umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem obywateli, podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania zespołów reagowania kryzysowego. Absolwent specjalności zarządzanie kryzysowe będzie przygotowany do pracy w służbach samorządowych na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Posiądzie wiedzę i umiejętności, by efektywnie pełnić funkcje kierownicze, doradcze czy eksperckie w wydziałach i/lub centrach zarządzania przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w formacjach obrony cywilnej oraz w instytucjach administracji różnych szczebli, realizujących zadania obronne.