Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Zarządzanie kryzysowe
Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika jest wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę z wybranych dyscyplin w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, istotną dla zrozumienia zjawisk i procesów społecznych, mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania porządku publicznego, zarządzania bezpieczeństwem, realizatorów i uczestników działań podejmowanych w systemie bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Rozumie zasady organizacji i realizacji zadań przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach kryzysowych. Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia, oceniać zaistniałe sytuacje kryzysowe oraz zachowania ludzkie w kontekście zagrożeń. Analizuje zjawiska społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i gospodarcze wywołujące zagrożenia, rozszerzając analizę o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk, zdolność do dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Potrafi dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania w obszarze bezpieczeństwa i interwencji kryzysowej.