Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Odnawialne źródła energii
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA
Specjalność: Odnawialne źródła energii

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Informacje dodatkowe

Absolwent kierunku Elektrotechnika o specjalności Odnawialne źródła energii otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnym przemyśle elektrotechnicznym, a także do pracy w jednostkach badawczych, projektowych, w eksploatacji i budownictwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi w branży elektrycznej, podejmowania działalności gospodarczej, jak również podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz umiejętności niezbędne do formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w dziedzinie elektrotechniki wykorzystując przy tym nowoczesne techniki komputerowe oraz komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, w tym w języku obcym.

Studenci specjalności Odnawialne źródła energii zdobywają wiedzę ogólną oraz uzyskują kwalifikacje z szeroko pojętej elektrotechniki w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, zabezpieczania i diagnostyki urządzeń elektrycznych. Zdobyta wiedza bazuje na takich dziedzinach jak: automatyka, informatyka, elektronika, technika mikroprocesorowa, maszyny i napędy elektryczne, metrologia, instalacje i oświetlenie elektryczne, urządzenia elektryczne, elektroenergetyka. Studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu alternatywnych źródeł energii, wykorzystania energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i z biopaliw, układów mikrokogeneracyjnych oraz aspektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zdobyta wiedza pozwala na formułowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu tematycznego studiów.

Absolwent będzie przygotowany do pracy, w której wymagane są umiejętności projektowania i eksploatacji systemów z odnawialnymi źródłami energii oraz znajomość metod sterowania i regulacji procesów zachodzących w tych systemach. Absolwent posiada ponadto wiadomości z zakresu ekonomii, ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pozwalające na organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrażanie innowacji technologicznych.

Potencjalne miejsca pracy to firmy zajmujące się projektowaniem, wykonawstwem bądź dystrybucją nowoczesnych systemów grzewczych oraz agencje związane z ochroną środowiska naturalnego.