Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Filologia angielska z przygotowaniem pedagogiczny
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Filologia angielska z
przygotowaniem pedagogicznym

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Informacje dodatkowe

Absolwenci kierunku Filologia specjalność filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym uzyskują tytuł zawodowy licencjata oraz zgodnie z § 11 „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli” uprawnienia pedagogiczne. Absolwent filologii angielskiej mający uprawnienia pedagogiczne posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i placówkach (zakładach) kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych.

Studia przygotowują także do pracy w instytucjach krajowych i UE, wymagających umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Studia filologiczne należą do najpopularniejszych w Polsce, a filologia angielska, to obecnie jedna z najbardziej obleganych w Polsce specjalności na kierunku filologicznym. Popularność studiów filologicznych wynika m.in. z wymogów nowoczesnego rynku pracy, dlatego na studiowanie filologii obcej coraz częściej decydują się nie tylko przyszli nauczyciele czy tłumacze języka obcego, ale również potencjalni literaci, publicyści, dziennikarze radiowo-telewizyjni, menedżerowie oraz politycy. Dodatkową zaletą studiów jest to, iż oprócz szeregu sprawności retorycznych i biegłej znajomości języka obcego oferują one pogłębioną refleksję kulturoznawczą wspartą na solidnej wiedzy o literaturze, historii i kulturze danego kraju. Tego typu kompetencje okazują się bezcenne w kontaktach międzynarodowych na wszystkich szczeblach.

Absolwenci filologii angielskiej będą biegle znać język angielski w zakresie wszystkich umiejętności (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) na poziomie zbliżonym do tego, który reprezentuje rodzimy użytkownik języka. Posiadać będą gruntowną i wszechstronną wiedzę na temat społeczeństwa, kultury, historii i literatury danego obszaru językowego. Będą znać teorie, metody i techniki w zakresie dydaktyki języka obcego, oraz ogólne zasady pedagogiki i wychowania.