Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Zastosowanie matematyki i informatyki w logistyce
Kierunek: MATEMATYKA
Specjalność: Zastosowanie matematyki
i informatyki w logistyce

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Informacje dodatkowe

Absolwent specjalności zastosowanie matematyki i informatyki w logistyce uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz przygotowanie do pracy w zawodzie logistyka.

Logistyka jest dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem i magazynowaniem dóbr materialnych oraz dostarcza praktyce gospodarczej odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami.

Początki współczesnej logistyki sięgają XIX wieku i związane są głównie z działaniami wojskowymi. W okresie drugiej wojny światowej i w latach powojennych rozwinęły się matematyczne metody stosowane w logistyce. Pionierami tych metod byli znani matematycy: R. Bellman - twórca programowania dynamicznego, J. von Neumann, który rozwinął teorię gier, J.F. Nash, znany matematyk i ekonomista, laureat nagrody Nobla i bohater filmu „Piękny umysł” – posiadający wybitne osiągnięcia w teorii gier, L.S. Pontriagin – twórca matematycznej teorii sterowania optymalnego.

Współczesna logistyka zaczęła intensywnie rozwijać się w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Teoria ta charakteryzuje się połączeniem metod ekonomicznych, teorii zarządzania, informatyki i metod matematycznych.

Studenci Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie specjalności: zastosowanie matematyki i informatyki w logistyce będą mogli poznać w szerokim zakresie teorię zarządzania i ekonomii oraz uzyskać głęboką wiedzę z zakresu informatyki i matematyki, głównie z teorii systemów, teorii sterowania optymalnego i teorii gier. Absolwenci tej specjalności będą dobrze przygotowani do realizacji takich ważnych celów logistyki jak optymalizacja kosztów transportu i magazynowania produktów, przygotowanie procesów informacyjno-decyzyjnych, obsługę komputerowych programów logistycznych i statystycznych oraz w miarę potrzeby przygotowanie nowych programów komputerowych przy użyciu współczesnych języków programowania.