Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Pedagogika

Studia na kierunku Pedagogika przygotowują wykwalifikowanych pedagogów, nauczycieli i wychowawców (w zależności od wybranej specjalności) do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: domach dziecka, domach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, internatach i bursach szkolnych; placówkach edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczych dedykowanych osobom dorosłym i starszym. Przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III w szkole podstawowej, w placówkach publicznych i niepublicznych na terenie kraju i poza jego granicami.

W programie kształcenia obok wykładów teoretycznych znajdują się zajęcia o charakterze specjalistycznym, prowadzone zarówno przez praktyków, jak i nauczycieli akademickich, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym. Propozycje zajęć o charakterze praktycznym są dostosowane do potrzeb aktualnego rynku pracy zaś kluczowe przedmioty składające się na plan studiów uwzględniają interdyscyplinarność i komplementarność zagadnień odnoszących się do szeroko rozumianej myśli i praktyki pedagogicznej.

W trakcie studiów studenci mają możliwość uczestnictwa, w organizowanych cyklicznie przez Katedrę Pedagogiki, Międzynarodowych Konferencjach Naukowych, Międzynarodowych Konferencjach dla Studentów, Seminariach dla Nauczycieli oraz możliwość zagranicznych wyjazdów w ramach programu Erasmus +. Studenci mogą także brać czynny udział w działalności Koła Pedagogicznego i Akademickiego Wolontariatu.