Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Informacje dodatkowe

Absolwent specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i różnych form edukacji małego dziecka i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Podczas studiów zdobywa on kompetencje w obszarze realizacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, w szczególności kompetencje planistyczne, organizacyjne, metodyczne do organizowania różnych form aktywności dziecka w przedszkolu i prowadzenia lekcji w kształceniu zintegrowanym; umiejętności pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, umiejętności diagnozowania dziecka w biegu życia. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie adaptacji dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej, współpracy z rodziną, pierwszej pomocy przedmedycznej i pracy korekcyjno- kompensacyjnej z uczniem. Potrafi prowadzić profilaktykę logopedyczną i wykorzystywać teatroterapię w pracy z wychowankiem. Ponadto absolwent posiada umiejętności organizowania procesu uczenia się dziecka z uwzględnieniem najnowszych odkryć teorii psychologicznych i pedagogicznych oraz wprowadzać do placówek metodę projektów edukacyjnych. W trakcie studiów wiedza teoretyczna jest wspierana wiedzą praktyczną podczas licznych praktyk asystenckich i nauczycielskich.