Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna z językiem angielskim
Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Informacje dodatkowe

Absolwent specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola, nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej i nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III w szkole podstawowej. Wykazuje bardzo dobre przygotowanie metodyczne do prowadzenia zabaw, gier, zajęć w przedszkolu i lekcji w klasach I- III w języku polskim i języku angielskim. Dysponuje wiedzą na temat historii cywilizacji anglojęzycznej, kultury i społeczeństwa anglojęzycznego obszaru językowego, wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego, prasy i literatury anglojęzycznej dla dzieci. Dobre przygotowanie w trakcie studiów z lektoratu języka angielskiego umożliwia ubieganie się o certyfikat językowy. Absolwent ponadto posiada umiejętności w zakresie diagnozowania dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz projektowania i realizowania różnorodnych form aktywności dzieci. Ma także umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wykorzystania piosenki i ruchu w nauczaniu języka angielskiego. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z metodyczną podczas praktyk prowadzonych w języku polskim i angielskim w przedszkolach i klasach I- III.

Obecna polityka oświatowa promująca efektywne działania w obszarze pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym i upowszechnienie edukacji przedszkolnej sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy i zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwenci kierunku pedagogika w PWSZ w Chełmie, zdobywają wiedzę ogólną i przygotowanie praktyczne stanowiące podstawę do wykonywania zawodu oraz umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia, w szczególności do podjęcia studiów drugiego stopnia.