Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Pielęgniarstwo
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
studia 3 letnie, stacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

Informacje dodatkowe

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, a także do kontynuowania studiów drugiego stopnia. Absolwenci zdobywają wiedzę ogólną i przygotowanie praktyczne stanowiące podstawę do wykonywania zawodu oraz umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się.

W szczególności absolwenci będą: posiadać szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, wiedzę ogólną z zakresu innych nauk medycznych, znać regulacje prawne i normy etyczne odnoszące się do wykonywania zawodu, posiadać umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, posiadać umiejętność udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, umieć sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, umieć samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, posiadać umiejętność organizowania pracy własnej, umieć nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej, posiadać umiejętność aktywnego działania na rzecz lokalnej społeczności, skutecznie i z empatią porozumiewać się z pacjentem, posiadać świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, mieć świadomość konieczności permanentnego kształcenia się, mieć przygotowanie do dalszego kształcenia się m.in. do kontynuowania studiów drugiego stopnia, samokształcenia, znać nowożytny język obcy w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się i czytanie podstawowych tekstów w tym języku.

Absolwent pielęgniarstwa może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.