Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Agrobiznes
Kierunek: ROLNICTWO
Specjalność: Agrobiznes
studia 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Informacje dodatkowe

Absolwent specjalności agrobiznes otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji, świadczących usługi w zakresie doradztwa rolniczego, samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej, agencjach i urzędach administracji publicznej, a w szczególności w jej oddziałach obsługujących rolnictwo.

Podczas trwania studiów uzyskuje on kwalifikacje z zakresu: produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej), tworzenia biznesplanów, pozyskiwania funduszy pomocowych, towaroznawstwa, finansów i rachunkowości, zarządzania projektami.

Ponadto absolwenci oprócz dobrego przygotowania teoretycznego i praktycznego z zakresu rolnictwa posiadają wiedzę ekonomiczną i menadżerską oraz umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów związanych z produkcja rolniczą oraz funkcjonowaniem mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.