Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Informacje o zasadach rekrutacji - Studia II stopnia

Informacja o zasadach rekrutacji w systemie IRK

W roku akademickim 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie prowadzony jest system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. IRK prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irka.pwsz.chelm.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rejestrację kandydatów w formie tradycyjnej tj. poprzez złożenie lub przesłanie do właściwego działu obsługi studenta kompletu dokumentów o których mowa w wykazie dokumentów.

Kandydaci korzystają z dostępu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów we własnym zakresie

Rejestracja internetowa jest dostępna przez całą dobę w terminach określonych zarządzeniem Rektora, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację danych. Poza tym okresem IRK działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

W celu rejestracji kandydat:

  • zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest login wybrany przez kandydata, konto chronione jest hasłem,
  • wypełnia i zatwierdza kwestionariusz osobowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • dokonuje wyboru stopnia i kierunków studiów (ewentualnie specjalności tam gdzie jest to wymagane) oraz systemu studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  • wnosi opłatę pobieraną od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w określonej zarządzeniem Rektora wysokości na konto bankowe wskazane w Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeśli:

  • kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane i dokona wyboru kierunków/specjalności studiów,
  • wniesie opłatę rekrutacyjną za wybrane kierunki/specjalności,
  • PWSZ w Chełmie uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie tej opłaty na konto Uczelni (zaleca się, aby przelewy opłaty rekrutacyjnej były dokonywane systemem gwarantującym najszybszy przepływ środków, na przykład przelewem bankowym lub internetowym).

Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. PWSZ w Chełmie nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w Internetowej Rejestracji Kandydatów, autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

  • Osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego i jego wyników, terminu i miejsca składania dokumentów oraz wszelkich innych wiadomości niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Informacje przesłane kandydatowi przy wykorzystaniu jego osobistego konta uważa się za dostarczone. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie zapoznania się kandydata z tymi wiadomościami.
  • W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniu serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do instytutowej komisji rekrutacyjnej we właściwym dziale obsługi studenta.

Kandydat wnosi opłatę związaną z przyjęciem na studia na podane przez IRK konto bankowe nie później niż do czasu zakończenia rejestracji internetowej w danych etapie. Po upływie opłaty na konto PWSZ w Chełmie na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie rejestracji.

Kandydacie na I rok studiów drugiego stopnia zobowiązani są złożyć we właściwym dziale obsługi studenta komplet dokumentów o których mowa w wykazie dokumentów. Kandydat, który dokonał rejestracji w systemie IRK składa kwestionariusz osobowy wygenerowany w tym systemie.

Po złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów dokonuje weryfikacji poprawności wpisanych do systemu IRK danych a następnie dyrektor instytutu wydaje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. O wynikach postępowania kandydaci są informowani za pomocą systemu IRK bądź poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Uczelni lub stronie internetowej Uczelni.