Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Wykaz dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów składają we właściwym dziale obsługi studenta komplet dokumentów zawierający:

  1. podpisany kwestionariusz osobowy,
  2. kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez PWSZ w Chełmie (oryginał do wglądu) lub przez notariusza,
  3. w przypadkach wskazanych w uchwale kopię świadectwa ukończenia szkoły poświadczoną przez PWSZ w Chełmie (oryginał do wglądu) lub przez notariusza,
  4. zaświadczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku/specjalności studiów, na którym studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - więcej,
  5. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, poświadczoną przez PWSZ w Chełmie (oryginał do wglądu) lub przez notariusza,
  6. dowód opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, (Opłatę należy przelać na konto Bank Pekao SA I O Chełm nr 82 1240 2223 1111 0000 3591 4130)
  7. koperta formatu C6,
  8. znaczek na list polecony za potwierdzeniem odbioru,