Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Wykaz dokumentów:

§ 1

 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, w celu przyjęcia na studia, zobowiązani są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów:
  • podpisanej ankiety osobowej, wydrukowanej z indywidualnego konta IRK kandydata;
  • poświadczonej przez Uczelnię (oryginał do wglądu) kopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty; świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia; świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;
  • zaświadczenia lekarskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzającego brak przeciwskazań do studiowania na kierunku studiów, na którym studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
  • fotografii o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, oraz kolorowej fotografii w formie elektronicznej, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20x25;
 2. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, celem przyjęcia na studia, składają komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b, oraz poświadczoną przez Uczelnię (oryginał do wglądu) kopię dyplomu ukończenia studiów.

§ 2

 1. Kandydaci będący cudzoziemcami, zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia, w celu przyjęcia na studia, oprócz dokumentów wskazanych w § 1 ust. 1 zobowiązani są także do złożenia:
  • kopii dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poświadczonej przez Uczelnię (oryginał do wglądu);
  • zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na danym kierunku, jeżeli zaświadczenie jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone;
  • poświadczonej przez Uczelnię (oryginał do wglądu) kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź dokumentu stwierdzającego przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
  • oświadczenia przedstawiciela ustawowego kandydata o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów w PWSZ w Chełmie (w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia).
 2. Kandydaci będący cudzoziemcami, zakwalifikowani na studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, celem przyjęcia na studia, składają komplet dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 lit. a, b i c.
 3. Cudzoziemcy, uprawnieni do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych, zobowiązani są do złożenia kopii dokumentu (oryginał do wglądu) potwierdzającego to uprawnienie.

§3

 1. Kandydaci składający dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym na studia, w celu weryfikacji danych podanych w ankiecie osobowej, okazują dokument tożsamości.
 2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia, którzy zdawali egzamin dojrzałości za granicą, składają zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo dojrzałości lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym został wydany, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
 3. Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, składają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
 4. Dokumenty wystawione w języku obcym, kandydaci dostarczają wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 5. Kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia innych dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia.


Ponadto kandydaci na studia zobowiązani są do dostarczenia dowodu wniesienia opłaty wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.Podstawa prawna:

Zarządzenie numer 14/2019

Zarządzenie numer 23/2019