Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Budownictwo hydrotechniczne
Kierunek: BUDOWNICTWO
Specjalność: Budownictwo hydrotechniczne
studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności budownictwo hydrotechniczne otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Predysponowany jest do zatrudniania w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Ponadto może pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkolnictwie, instytucjach badawczych oraz jako rzeczoznawca z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego, a także prowadzić własne biura projektowe i firmy wykonawcze.

Studia na kierunku budownictwo hydrotechniczne pozwalają zdobyć wiedzę techniczną i przyrodniczą oraz znajomość podstaw prawa, umożliwiające rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych. Potrafią uwzględnić specyfikę warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych na podstawie wiedzy oraz umiejętności interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na środowisko.

Ponadto Absolwent nabywa umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania projektowania, takimi jak np. AutoCAD oraz programami hydroinformatycznymi. Uzyskuje także umiejętność wykonywania częściowych projektów z przedmiotów zawodowych.