Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Budownictwo ogólne
Kierunek: BUDOWNICTWO
Specjalność: Budownictwo ogólne
studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Informacje dodatkowe

Absolwent specjalności budownictwo ogólne otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, organach nadzoru budowlanego, służbach administracji państwowej i samorządowej oraz do prowadzenia własnej firmy budowlanej.

Podczas trwania studiów uzyskuje on kwalifikacje z dziedziny inżynierii lądowej w zakresie: projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych. Wiedza ta jest oparta o nowości techniczne, z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.

Ponadto, absolwenci oprócz przygotowania merytorycznego z dziedziny budownictwa, posiadają podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej, a także umiejętności z zakresu systemów zarządzania, organizowania oraz prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz zmian modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych.