Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Drogi i ulice
Kierunek: BUDOWNICTWO
Specjalność: Drogi i ulice
studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Informacje dodatkowe

Absolwent specjalności drogi i ulice otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji mostów, tuneli, estakad i wiaduktów, pracując w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, organach nadzoru budowlanego, służbach administracji państwowej i samorządowej.

W czasie trwania studiów zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, budowy oraz eksploatacji dróg, ulic, autostrad, skrzyżowań i węzłów drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej i transportowej.

Ponadto podczas trwania studiów, zapoznaje się z metodami planowania rozwoju sieci drogowej, z metodami inżynierii ruchu, w tym bezpieczeństwem i organizacją ruchu oraz z rozwiązaniami dla komunikacji zbiorowej.

Specjalność drogi i ulice ukierunkowana jest na dostarczanie studentom wiedzy dotyczącej zasad konstrukcji obiektów, nowoczesnych materiałów drogowych, współczesnych metod budowania dróg, kanonów ruchu drogowego. Podstawowym celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta podstaw wiedzy z zakresu inżynierii lądowej, a następnie wdrożenie w problematykę budownictwa drogowego i inżynierii ruchu z zastosowaniem technik komputerowych.