Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Filologia słowiańska
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Filologia słowiańska
język rosyjski z językiem ukraińskim
studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalizacja:

tytuł zawodowy: licencjat

Menu podręczne

Absolwenci kierunku Filologia, specjalność Filologia słowiańska – język rosyjski z językiem ukraińskim, specjalizacja (do wyboru) 1) Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna; 2) Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Studia na Filologii słowiańskiej – język rosyjski z językiem ukraińskim przygotowują specjalistów w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego (poziom B2-C1) i ukraińskiego (poziom A2-B1), którzy posiadają kierunkowe wykształcenie filologiczne o charakterze ogólnohumanistycznym, a także praktyczne wykształcenie specjalizacyjne. Kandydatom do wyboru proponujemy dwie specjalizacje.

Pierwsza z nich – Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach obsługujących ruch graniczny (Straż Graniczna, Urząd Celno-Skarbowy, agencje celne, międzynarodowe firmy spedycyjne) na przejściach z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Absolwenci uzyskują wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie: procedur celnych, handlu międzynarodowego, prawa celnego, administracji celnej, prowadzenia korespondencji służbowej w języku rosyjskim i ukraińskim, prowadzenia negocjacji w wyżej wymienionych językach, znajomości terminologii z zakresu obsługi przejść granicznych.

Po skończeniu studiów mogą ubiegać się o wpisanie na listę agentów celnych.

Druga specjalizacja – Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym przygotowuje absolwentów do pracy w charakterze asystenta księgowego w biurach rachunkowych zajmujących się obsługą spółek w handlu międzynarodowym, w firmach spedycyjnych i handlowych podejmujących współpracę z partnerami z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Absolwenci uzyskują wiedzę i kwalifikacje w zakresie podstaw: ekonomii, handlu międzynarodowego, rachunkowości, prawa gospodarczego, rosyjskiego i ukraińskiego języka biznesu.

Osoby kończące naszą filologię, w zależności od wybranej specjalizacji mogą być zatrudniani:

  • w przypadku specjalizacji Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna – jako tłumacze, pracownicy biurowi oraz specjaliści w Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej, Policji, instytucjach obsługujących graniczny ruch osobowy i obrót towarowy (są to m.in.: instytucje zajmujące się cudzoziemcami, agencje celne, firmy spedycyjne), a także jako agenci celni (po wpisaniu na listę).
  • w przypadku specjalizacji Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym – jako asystenci księgowego (firmy podatkowe, biura rachunkowe), tłumacze i pracownicy biurowi w firmach spedycyjnych, handlowych i turystycznych podejmujących współpracę z Ukrainą, Rosją i Białorusią, a także we wszelkich jednostkach administracyjnych i gospodarczych, gdzie pożądana jest znajomość rosyjskiego i ukraińskiego języka biznesu.

W programie proponowanej specjalności znalazły się także przedmioty, które umożliwią studentom zdobycie wiedzy ogólnej na temat Rosji i Ukrainy.