Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia 3 letnie - licencjackie
profil praktyczny

Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Bezpieczeństwo wewnętrzne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

Instytut Matematyki 
i Informatyki


ul. Pocztowa 54,
Budynek C, pokój 107A
22 – 100 Chełm


Tel. 82 565 06 82
email: bezpieczenstwo@pwszchelm.edu.pl

Przedmiotem badań Katedry Nauk o Bezpieczeństwie są międzynarodowe i krajowe instytucje bezpieczeństwa, procesy wpływające na tworzenie bezpiecznego życia i rozwoju oraz działania organów odpowiedzialnych za kierowanie bezpieczeństwem państwa na wszystkich jego poziomach i we wszystkich stanach jego funkcjonowania. Kadra naukowo-dydaktyczna to wybitni profesorowie i doktorzy z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz wysokiej klasy praktycy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma podpisane porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, która jest wiodącym ośrodkiem w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej, a także w zakresie studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.

Bezpieczeństwo wewnętrzne zajmuje się formułowaniem odpowiedzi na pytania: jak diagnozować, przeciwdziałać i radzić sobie ze skutkami współczesnych zagrożeń oraz poszukuje związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami kształtującymi procesy integracyjne w państwie i uwarunkowaniami środowiska bezpieczeństwa. Ponadto analizuje współczesne stosunki międzynarodowe i ich wpływ na bezpieczeństwo oraz bada uwarunkowania kulturowe, polityczne, ekonomiczne, społeczne i historyczne wpływające na kształtowanie bezpieczeństwa państwa.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są z myślą o kształceniu przyszłych kadr na potrzeby instytucji państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kierowanie systemem bezpieczeństwa państwa. Treści programowe realizowane na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej - Korpus Służby Cywilnej), wojskowej, podmiotach gospodarczych, a przede wszystkim Policji, ABW, CBA, SOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, a także są przydatne dla pracowników firm ochroniarskich lub menedżera ds. bezpieczeństwa w jednostkach projektujących i wdrażających systemy bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym. Jego celem jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin naukowych z nimi powiązanych. Studenci zdobędą podczas studiów wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zagadnień społecznych i prawnych, stanowiących podbudowę do rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego i do umiejętnego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń, a także w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego, jak również bezpieczeństwa na poziomie sektorowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne, publiczne, powszechne, społeczne, itd.). Studia na kierunku są niezbędne do zdobycia umiejętności umożliwiających profesjonalne uczestnictwo w działaniach jednostek, organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących w zakresie zapewniania bezpieczeństwa obywateli (sporty obronne, strzelectwo). W trzyletnim cyklu kształcenia studenci mogą wybrać jedną z dwóch atrakcyjnych specjalności: Zarządzanie kryzysowe oraz Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Uczelnia zamierza wkrótce wnioskować o uruchomienie studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalnościach: bezpieczeństwo powszechne, publiczne, społeczne.


WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
  • Wiedza z zakresu nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin naukowych z nimi powiązanych
  • Umiejętność oceny ryzyka i zachowywania się w warunkach realnych zagrożeń
  • Umiejętności zarządzania bezpieczeństwem jednostek i podmiotów gospodarczych
  • Wiedza z zakresu kierowania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
  • Służby działające na rzecz bezpieczeństwa państwa, w tym Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Miejska, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego
  • Firmy ochroniarskie
  • Firmy zatrudniające menedżerów ds. bezpieczeństwa w jednostkach projektujących i wdrażających systemy bezpieczeństwa
  • Służby w strukturach Obrony Cywilnej

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalność:
Zarządzanie kryzysowe

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Zarządzanie kryzysowe to specjalność, na której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego, uczą się identyfikować i szybko oceniać pojawiające się zagrożenia i związane z nimi ryzyko w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Studenci poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Uczą się zarządzania bezpieczeństwem obywateli (np. w czasie klęsk żywiołowych, powodzi, katastrof), podmiotów gospodarczych oraz poznają specyfikę działania zespołów reagowania kryzysowego. Absolwenci tej specjalności będą gotowi do podjęcia pracy w służbach samorządowych na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych oraz w jednostkach administracyjnych różnego szczebla, realizujących zadania obronne.

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalność:
Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Specjalność Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego przygotowuje do pracy w różnych formacjach mundurowych. Umożliwia ona uzyskanie gruntownej znajomości przepisów prawnych dotyczących organizacji, działania i struktury służb. Dzięki zajęciom praktycznym absolwent pozna realia pracy w służbach mundurowych i zdobędzie odpowiednią sprawność fizyczną potrzebną m.in. w pracy policjanta, żołnierza, strażnika granicznego lub miejskiego, oficera służb specjalnych, strażaka, strażnika ochrony kolei lub strażnika więziennego. Dzięki zajęciom prowadzonym przez nauczycieli teoretyków i praktyków (m.in. oficerom różnych jednostek Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, służb specjalnych) oraz atrakcyjnym przedmiotom w programie studiów (w tym sporty obronne, strzelectwo, pomoc medyczna) absolwent będzie znakomicie przygotowanym kandydatem do pracy.