Budownictwo

studia 4 letnie - inżynierskie
profil praktyczny

Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Budownictwo

 • Budownictwo ogólne
  Drogi i ulice
  Instalacje budowlane

Instytut Nauk Technicznych
i Lotnictwa


ul. Pocztowa 54A 
22 – 100 Chełm


Tel. 82 562 06 25, 82 564 00 80
email: int@pwszchelm.edu.pl

Wiedza i umiejętności

 • Wiedza z zakresu technologii i organizacji budowy oraz zasad kierowania budową
 • Wiedza z zakresu BHP na placu budowy
 • Znajomość fizyki budowli dotycząca przepływu ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych, zapatrzenia w energię oraz ogólnych zasad doboru instalacji budowlanych
 • Umiejętność identyfikacji podłoża gruntowego i dokonywania jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli i rodzaju stosowanych materiałów budowlanych
 • Umiejętność odczytywania i wykonywania rysunków architektonicznych, budowlanych i instalacyjnych
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa budowlanego

Możliwości zatrudnienia

 • Specjalista w jednostkach administracyjnych związanych z budownictwem, np. w urzędach miast, urzędach gmin, starostwach, inspektoratach nadzoru budowlanego, itp.
 • Kierownik budowy, projektant
 • Firmy budowlane

Kierunek: BUDOWNICTWO

Specjalność:
Budownictwo ogólne

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności budownictwo ogólne otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, organach nadzoru budowlanego, służbach administracji państwowej i samorządowej oraz do prowadzenia własnej firmy budowlanej.

Podczas trwania studiów uzyskuje on kwalifikacje z dziedziny inżynierii lądowej w zakresie: projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych. Wiedza ta jest oparta o nowości techniczne, z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.

Ponadto, absolwenci oprócz przygotowania merytorycznego z dziedziny budownictwa, posiadają podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej, a także umiejętności z zakresu systemów zarządzania, organizowania oraz prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz zmian modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Kierunek: BUDOWNICTWO

Specjalność:
Drogi i ulice

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności drogi i ulice otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji mostów, tuneli, estakad i wiaduktów, pracując w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, organach nadzoru budowlanego, służbach administracji państwowej i samorządowej.

W czasie trwania studiów zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, budowy oraz eksploatacji dróg, ulic, autostrad, skrzyżowań i węzłów drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej i transportowej.

Ponadto podczas trwania studiów, zapoznaje się z metodami planowania rozwoju sieci drogowej, z metodami inżynierii ruchu, w tym bezpieczeństwem i organizacją ruchu oraz z rozwiązaniami dla komunikacji zbiorowej.

Specjalność drogi i ulice ukierunkowana jest na dostarczanie studentom wiedzy dotyczącej zasad konstrukcji obiektów, nowoczesnych materiałów drogowych, współczesnych metod budowania dróg, kanonów ruchu drogowego. Podstawowym celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta podstaw wiedzy z zakresu inżynierii lądowej, a następnie wdrożenie w problematykę budownictwa drogowego i inżynierii ruchu z zastosowaniem technik komputerowych.

Kierunek: BUDOWNICTWO

Specjalność:
Instalacje budowlane

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności Instalacje budowlane otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Predysponowany jest do prowadzenia samodzielnej pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych o specjalności instalacyjnej, organach nadzoru budowlanego, administracji państwowej i samorządowej oraz do prowadzenia samodzielnej działalności w firmie instalacyjnej.

Student podczas trwania studiów uzyskuje niezbędną wiedzę w dziedzinie instalacji budowlanych w zakresie: projektowania oraz realizacji prac w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji, sieci i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i monitoringu, niezbędnych do sprawowania nadzoru, zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i modernizacji instalacji budowlanych. Przedłożona studentowi wiedza jest oparta o najnowsze rozwiązania techniczne, przekazywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania oraz technologii informatycznych.

Absolwenci oprócz przygotowania merytorycznego z dziedziny instalacyjnej, nabywają podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej, a także umiejętności z zakresu zarządzania, organizowania, a w szczególności do projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz zmian modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Nabyta wiedza oraz zdobycie niezbędnej praktyki uprawnia absolwenta do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, stanowiących podstawę działalności zawodowej inżyniera.