Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

studia 2 letnie - magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: magister