Elektrotechnika

studia 4 letnie - inżynierskie
profil praktyczny

Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Elektrotechnika

 • Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne
 • Automatyzacja i elektryfikacja kopalń
 • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Instytut Nauk Technicznych
i Lotnictwa


ul. Pocztowa 54A 
22 – 100 Chełm


Tel. 82 562 06 25, 82 564 00 80
email: int@pwszchelm.edu.pl

Wiedza i umiejętności

 • Wiedza i umiejętności z zakresu automatyki, elektrotechniki, elektroniki i dyscyplin naukowych z nimi powiązanych
 • Umiejętność projektowania i analizowania dokumentacji technicznej
 • Umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury technicznej i pomiarowej
 • Umiejętność obsługi urządzeń mechatronicznych, m.in. robotów przemysłowych, mechatroniki pojazdowej, obrabiarek CNC oraz sterowników PLC
 • Wiedza i umiejętność pracy w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym, m.in: AutoCAD, Inventor, MATLAB, Solid Edge, FEMM, EAGLE, WSCAD, LabVIEW, itd.
 • Wiedza z zakresu kierowania zespołami ludzkimi w szeroko rozumianej branży technicznej
 • Wiedza z zakresu ekonomii, ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektami, prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, pozwalające na organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrażanie innowacji technologicznych
 • Możliwość nabycia uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych

   

Możliwości zatrudnienia

 • Firmy zatrudniające inżynierów branży elektrotechnicznej, w tym w lektroenergetyce, elektronice, szeroko rozumianej automatyce oraz mechatronice
 • Firmy zatrudniające menedżerów zarządzających zespołami ludzkimi w branży elektrycznej, elektroenergetycznej, elektronicznej lub mechatronicznej
 • Firmy zatrudniające specjalistów obsługi robotów przemysłowych, mechatroniki pojazdowej, obrabiarek CNC oraz sterowników PLC

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

Specjalność:
Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent kierunku Elektrotechnika o specjalności Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnym przemyśle elektrotechnicznym, a także do pracy w jednostkach badawczych, projektowych, w eksploatacji i budownictwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi w branży elektrycznej, podejmowania działalności gospodarczej, jak również podjęcia studiów II stopnia.

Celem kształcenia na specjalności Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym w takich dziedzinach jak: mechatronika, automatyka i robotyka, automatyka budynkowa, pneumatyka, programowanie sterowników PLC, systemy SCADA, mechatronika pojazdowa, czy podstawy programowania CNC.

Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz umiejętności niezbędne do formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w dziedzinie elektrotechniki wykorzystując przy tym nowoczesne techniki komputerowe oraz komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, w tym w języku obcym.

Podczas studiów studenci specjalności Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne zdobywają wiedzę ogólną oraz uzyskują kwalifikacje z szeroko pojętej elektrotechniki w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, zabezpieczania i diagnostyki urządzeń elektrycznych. Zdobyta wiedza bazuje na takich dziedzinach jak: automatyka, mechatronika, robotyka, informatyka, elektronika, technika mikroprocesorowa, inteligentne instalacje elektryczne, maszyny i napędy elektryczne, metrologia, oraz innych dziedzin elektrotechniki i powiązanych z elektrotechniką, a przydatnych do formułowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Studenci zdobywają także wiedzę pozwalającą na rozumienie skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko.

W szczególności absolwent będzie przygotowany do wykonywania pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach związanych z mechatroniką, automatyką i robotyką. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również absolwentowi na świadczenie specjalistycznych usług na rzecz automatyzacji w przemyśle i w zakładach produkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwala na formułowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu tematycznego studiów.

Absolwent posiada ponadto wiadomości z zakresu ekonomii, ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pozwalające na organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrażanie innowacji technologicznych.

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

Specjalność:
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy w nowoczesnym przemyśle elektromaszynowym, szeroko rozumianej automatyce, elektronice i elektroenergetyce, a także do pracy w jednostkach badawczych, projektowych, w eksploatacji i budownictwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi w branży elektrycznej. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania złożonych problemów wykorzystując przy tym nowoczesne techniki komputerowe.

Podczas studiów studenci uzyskują kwalifikacje z szeroko pojętej elektrotechniki w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i diagnostyki urządzeń elektrycznych. Zdobyta wiedza bazuje na nowoczesnej elektronice, elektroenergetyce, inżynierii komputerowej, informatyce, technice mikroprocesorowej, automatyce, maszynach i napędach elektrycznych, metrologii, elementach telekomunikacji oraz na wielu innych dziedzinach współczesnej technologii.

Absolwent specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej posiada wiadomości z zakresu ekonomii, ochrony własności intelektualnej oraz ergonomii pozwalające na organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, a w szczególności projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych.

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

Specjalność:
Automatyzacja i elektryfikacja kopalń

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent kierunku Elektrotechnika o specjalności Automatyzacja i elektryfikacja kopalń otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnym przemyśle elektrotechnicznym, a także do pracy w jednostkach badawczych, projektowych, w eksploatacji i budownictwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi w branży elektrycznej, podejmowania działalności gospodarczej, jak również podjęcia studiów II stopnia.

Celem kształcenia na specjalności Automatyzacja i elektryfikacja kopalń jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym w takich dziedzinach jak maszyny transportowe i automatyka napędów w górnictwie, elektryfikacja podziemi kopalń, technika łączności i sygnalizacji w górnictwie.

Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz umiejętności niezbędne do formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w dziedzinie elektrotechniki wykorzystując przy tym nowoczesne techniki komputerowe oraz komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, w tym w języku obcym.

Podczas studiów studenci specjalności Automatyzacja i elektryfikacja kopalń zdobywają wiedzę ogólną oraz uzyskują kwalifikacje z szeroko pojętej elektrotechniki w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, zabezpieczania i diagnostyki urządzeń elektrycznych. Zdobyta wiedza bazuje na takich dziedzinach jak: automatyka, informatyka, elektronika, technika mikroprocesorowa, maszyny i napędy elektryczne, metrologia, instalacje i oświetlenie elektryczne, urządzenia elektryczne, elektroenergetyka oraz innych dziedzin elektrotechniki i powiązanych z elektrotechniką, a przydatnych do formułowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Studenci zdobywają także wiedzę pozwalającą na rozumienie skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko.

W szczególności absolwent będzie przygotowany do wykonywania pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach branży górniczej oraz w przemyśle maszynowym. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również absolwentowi na świadczenie specjalistycznych usług na rzecz przemysłu wydobywczego, maszynowego i elektrotechnicznego. Zdobyta wiedza pozwala na formułowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu tematycznego studiów.

Absolwent posiada ponadto wiadomości z zakresu ekonomii, ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pozwalające na organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrażanie innowacji technologicznych.