Filologia

studia 3 letnie - licencjackie
profil praktyczny

Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Filologia angielska

 • Filologia angielska specjalizacja translatoryka stosowana
  Filologia angielska specjalizacja amerykanistyka

Filologia słowiańska

 • Filologia słowiańska - język rosyjski z językiem ukraińskim (od podstaw i dla zaawansowanych)
  • Specjalizacja: Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Instytut Neofilologii


ul. Wojsławicka 8b
22 – 100 Chełm


Tel. 82 564 20 80
email: neofilologia@pwszchelm.edu.pl

Filologia angielska


Wiedza i umiejętności
AMERYKANISTYKA
 • Wiedza odnoszącą się do systemu społeczno-politycznego, historii oraz kultury kraju
 • Wiedza, dotycząca specyfiki administracyjnej, politycznej oraz prawnej USA
 • Umiejętności prowadzenia dyskursu, negocjacji oraz analizy i interpretacji różnorodnych tekstów w języku angielskim
TRANSLATORYKA STOSOWANA
 • Umiejętność tłumaczenia dokumentów i tekstów specjalistycznych, literackich, filmowych
 • Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz języka angielskiego w sektorze gospodarki, kultury, mediów za sprawą różnorodnych działań zawodowych o charakterze międzynarodowym oraz w pracy tłumacza
Możliwości zatrudnienia
 • Służby dyplomatyczne i konsularne (po centralnym przeszkoleniu)
 • TV, radio, prasa, internet – dziennikarstwo, redakcja, tłumaczenia
 • Instytucje wydawnicze i promocyjne – redaktor/wydawca
 • Stanowiska łącznika językowego pomiędzy administracją lokalną a wojskami NATO
 • Biura podróży, firmy spedycyjne, linie lotnicze
 • Tłumaczenia i konsultacje językowe w przedstawicielstwach firm w kraju i zagranicą
 • Biura tłumaczeń (dokumenty specjalistyczne, literackie, filmowe, itd.)
 • Instytucje wydawnicze, promocyjne – redaktor/wydawca
 • Konsultant i doradca językowy w administracji państwowej
 • Przedstawiciel administracji państwowej w agendach Unii Europejskiej

Filologia słowiańska


Wiedza i umiejętności
 • Gruntowna znajomość języków obcych, połączona z umiejętnością ich praktycznego zastosowania w pracy zawodowej związanej z obsługą ruchu granicznego
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2 oraz języka ukraińskiego na poziomie B1 (nauka każdego języka od podstaw lub w stopniu zaawansowanym)
 • Wiedza i kwalifikacje zawodowe w zakresie handlu międzynarodowego, procedur celnych, prawa celnego, administracji celnej, prowadzenia korespondencji służbowej w języku rosyjskim i ukraińskim
 • Umiejętności dokonywania tłumaczeń i prowadzenia negocjacji w wyżej wymienionych językach
 • Znajomość rosyjskiej i ukraińskiej dokumentacji celnej oraz terminologii z zakresu obsługi ruchu granicznego
 • Szeroka wiedza religioznawcza i kulturoznawcza na temat Rosji i Ukrainy
 • Absolwent może ubiegać się o wpis na listę agentów celnych

Możliwości zatrudnienia
 • Instytucje obsługujące ruch graniczny na przejściach z Rosją, Ukrainą i Białorusią
 • Straż Graniczna, Urząd Celno-Skarbowy
 • Agencje celne, międzynarodowe firmy spedycyjne
 • Firmy, organizacje i przedsiębiorstwa współpracujących z krajami Europy Wschodniej

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność:
Filologia angielska specjalizacja amerykanistyka

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent Filologii Angielskiej o specjalności Amerykanistyka uzyskuje gruntowną wiedzę językoznawczą i kulturoznawczą, pozwalającą na swobodne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach zawodowych takich jak: dziennikarstwo, „public relations”, administracja państwowa, dyplomacja lub tłumaczenia.

Jeśli interesuje Cię historia i szeroko pojęta kultura Nowego Świata, amerykanistyka jest świetną propozycją dla Ciebie. Specjalizacja amerykanistyka to wyjątkowe połączenie historii i filologii angielskiej. Skupia w sobie nie tylko historię powszechną, historię USA i język angielski, ale pozwala również zgłębić tajniki kultury i obyczajowości Stanów Zjednoczonych.

Studia amerykanistyczne w PWSZ w Chemie powstały w roku 2008, w odpowiedzi na stale rosnące zainteresowanie fenomenem jednego z najpotężniejszych gospodarczo i militarnie państw świata, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Kraju, który w znacznym stopniu oddziaływuje na ukształtowanie polityczno-gospodarcze Europy i innych kontynentów. Ogromne zainteresowanie językiem angielskim daje możliwość studentom amerykanistyki poznanie amerykańskiej odmiany języka angielskiego, wariantu, którego użytkownicy stanowią 67% tych, dla których angielski jest językiem ojczystym.

Studia amerykanistyczne zostały przygotowane z myślą o osobach:

 • pragnących pogłębiać wiedzę na temat kultury i cywilizacji USA;
 • miłośnikach języka angielskiego i kultury amerykańskiej;
 • kreatywnych, planujących swą przyszłą pracę w instytucjach oświatowo-kulturalnych, samorządowych i rządowych;
 • tłumaczach, dziennikarzach i wydawcach czasopism;
 • pracownikach agencji Public Relations i doradcach w instytucjach międzynarodowych;
 • pragnących interdyscyplinarnego, intelektualnego rozwoju przydatnego w pracy organizacyjno-administracyjnej, gdzie znajomość języka angielskiego jest niezbędna.

Studia pierwszego stopnia na specjalizacji amerykanistycznej odbywają się w oparciu o zajęcia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone głównie w języku angielskim, w formie ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów i wykładów. Zajęcia akademickie dotyczące cywilizacji amerykańskiej, myśli politycznej i polityki USA, literatury amerykańskiej czy praktycznej znajomości języka angielskiego w wariancie amerykańskim i wiele innych, umożliwiają przekrojową analizę zjawisk zachodzących w Stanach Zjednoczonych w chwili obecnej i w przeszłości.

Powodzenie realizacji ambitnego programu studiów amerykanistycznych, gwarantuje zespół wybitnych specjalistów składający się z profesorów tytularnych, docentów, doktorów oraz asystentów, reprezentujących takie dyscypliny jak komunikacja społeczna, historia, prawo, filozofia, nauki polityczne, socjologia czy kulturoznawstwo.

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność:
Filologia angielska specjalizacja translatoryka stosowana

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent Translatoryki Stosowanej uzyskuje wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie atrakcyjnego zawodu tłumacza języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie zastosowania, tak w sferze języka technicznego, medycznego, prawniczego a także biznesu czy języka filmu. Pozwala to na wykonywanie wolnego zawodu oraz elastyczną pracę w wielu sektorach życia zawodowego poczynając od pracy tłumacza i doradcy językowego w instytucjach Unii Europejskiej, międzynarodowych korporacjach prawniczych, finansowych, portach lotniczych i morskich czy w redakcjach pism i środków przekazu a także w sferze kultury i sztuki – w pracy tłumacza filmowych wersji językowych czy tłumacza literatury pięknej. Studenci po uzyskaniu dyplomu licencjata mogą ubiegać się o wpis na ogólnopolską listę tłumaczy przysięgłych.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku Filologia posiada nie tylko szereg umiejętności komunikacyjnych - takich jak mówienie, pisanie, czy przekład w języku obcym - lecz również rozległą wiedzę na temat literatury, kultury i historii danego kraju. Jako przyszły nauczyciel, absolwent filologii posiada także podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia językowego oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Student podczas toku nauki opanowuje praktyczne umiejętności wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania dydaktycznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia na kierunku Filologia w PWSZ w Chełmie są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność:
Filologia słowiańska - język rosyjski i ukraiński od podstaw - specjalizacja: wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Uprawnienia agenta celnego


Absolwenci kierunku Filologia specjalność filologia słowiańska, specjalizacja wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna, uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Studia przygotowują specjalistów w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego, posiadających wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne z zakresu między innymi: wspólnotowego prawa celnego, postępowania celnego oraz administracji celnej.

Głównym celem specjalizacji jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach Straży Granicznej oraz na przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Absolwenci specjalizacji uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie: prowadzenia korespondencji służbowej w języku rosyjskim i ukraińskim, prowadzenia negocjacji w wyżej wymienionych językach, znajomości terminologii z zakresu biznesu, prawa, handlu zagranicznego i administracji celnej.

Absolwenci mogą być zatrudniani jako tłumacze oraz specjaliści we wszystkich rodzajach instytucji zajmujących się kontaktami kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi z Rosją, Ukrainą i Białorusią, a także w charakterze komentatorów i analityków we wszystkich wymienionych dziedzinach. Absolwenci tej specjalności będą mogli obejmować różne stanowiska w administracji publicznej, samorządowej, Straży Granicznej i Służbie Celnej, Policji, instytucjach obsługujących graniczny ruch osobowy i obrót towarowy (są to m.in.: instytucje zajmujące się cudzoziemcami, agencje celne, firmy spedycyjne, biura podatkowe).

W programie specjalności znalazły się przedmioty, które umożliwią zapoznanie studentów z szerokim zakresem wiedzy dotyczącej Rosji i Ukrainy, a także przedmioty specjalistyczne takie jak: podstawy wspólnotowego prawa celnego, postępowanie celne, taryfa celna, ochrona własności intelektualnej. Ze względu na bliskość geograficzną z Białorusią i Ukrainą proponujemy między innymi: podstawy białoruskiego i ukraińskiego prawa celnego.