Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

Laureatom i finalistom olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania danego przedmiotu, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, o ile na podstawie przepisów odrębnych, osoby te nie są przyjmowane z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Podstawą przyjęcia kandydata z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego jest zaświadczenie wydane przez komitet główny olimpiady, zgodnie z Uchwałą nr 7/CXXVI/2018 Senatu PWSZ w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r., w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni.