Matematyka

studia 3 letnie - licencjackie
profil praktyczny

Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Matematyka

 • Ekonomia matematyczna
 • Informatyka stosowana

Instytut Matematyki 
i Informatyki


ul. Pocztowa 54,
Budynek C, pokój 107A
22 – 100 Chełm


Tel. 82 565 06 82
email: matematyka@pwszchelm.edu.pl

Ekonomia matematyczna


Wiedza i umiejętności
 • Umiejętność prowadzenia księgowości
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania analiz i raportów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi matematycznych i obliczeniowych do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego, doboru kalkulacji składek ubezpieczeniowych, itp.
 • Wiedza o optymalizacji działalności ekonomicznej
 • Gruntowna wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu podstaw informatyki
Możliwości zatrudnienia
 • Instytucje finansowe, banki
 • Giełdy papierów wartościowych
 • Biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, itp.

Informatyka stosowana


Wiedza i umiejętności
 • Umiejętność projektowania i programowania systemów informacyjnych
 • Umiejętność wdrażania systemów informacyjnych
 • Umiejętności projektowania, zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi
 • Umiejętność analizy i przetwarzania danych
 • Umiejętności projektowania i zarządzania bazami danych
Możliwości zatrudnienia
 • Programista, administrator systemów IT
 • Analityk danych, analityk systemowy
 • Projektant systemów IT, wdrożeniowiec

Kierunek: MATEMATYKA

Specjalność:
Ekonomia matematyczna

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Na potrzeby branży finansowej i ubezpieczeniowej opracowaliśmy nowy program studiów dopasowany do aktualnych potrzeb rynku pracy. Przewiduje on wykształcenie specjalistów znających i stosujących zaawansowane narzędzia analityczne ( matematyczne, statystyczne i ekonometryczne) wykorzystywane w rozwiązywaniu praktycznych problemów ekonomicznych. Ekonomia matematyczna to połączenie ekonomii, matematyki stosowanej i informatyki.

Student specjalności ekonomia matematyczna zdobywa wiedzę specjalistyczną na następujących przedmiotach: Instytucje i rynki finansowe, Matematyka finansowa, Matematyka ubezpieczeń na życie, Matematyka ubezpieczeń majątkowych, Teoria gier i ryzyka, Statystyka matematyczna, Ekonometria, Rachunkowość, Biznesplan, Integracja europejska, Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa. Oprócz wskazanych obszarów wiedzy ekonomicznej przewidziane są również zajęcia informatyczne np. Podstawy programowania, Bazy danych oraz szereg zajęć praktycznych z obsługi konkretnych programów np. księgowych, wykorzystania pakietów statystycznych w analizach ekonomicznych. Absolwenci specjalności ekonomia matematyczna mogą kontynuować studia II stopnia na dwóch kierunkach: Matematyka oraz Ekonomia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata.

Po ukończeniu studiów są przygotowani do:

 • prowadzenia księgowości. Mogą także pracować w biurach rachunkowych i w jednostkach gospodarczych oraz w firmach doradztwa podatkowego. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
 • samodzielnego wykonywania analiz i raportów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, wydobywania wiedzy z danych w stosunkowo krótkim czasie, dobierania i stosowania właściwych narzędzi analizy danych biznesowych,
 • doboru metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych. Potrafią wykorzystać narzędzia matematyczne i obliczeniowe do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego,
 • optymalizacji działalności ekonomicznej, opracowywania prognoz i analiz ekonomicznych, wykorzystywania metod matematycznych na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • posiadają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw informatyki obejmującą m.in. technologie internetowe, komunikację elektroniczna, algorytmy i struktury danych, podstawy programowania, technologie multimedialne.

Absolwenci specjalności ekonomia matematyczna są wysokiej klasy specjalistami z zakresu ekonomii, matematyki i informatyki. Posiadając bogatą wiedzę praktyczną znajdą pracę w działach analitycznych i decyzyjnych korporacji, instytucjach finansowych, bankach, instytucjach rządowych, giełdach papierów wartościowych, firmach konsultingowych, urzędach statystycznych, biurach rachunkowych itp.

Kierunek: MATEMATYKA

Specjalność:
Informatyka stosowana

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwenci specjalności Informatyka Stosowana będą posiadać wiedzę na temat technologii wykorzystywanych we współczesnych systemach informacyjnych, poszerzoną o zagadnienia z przedmiotów ścisłych (matematyka) niezbędne do realizacji interdyscyplinarnych projektów w przedsiębiorstwach działających na współczesnym rynku pracy.

Dzięki posiadanym kompetencjom z zakresu posługiwania się narzędziami i metodami informatyki oraz matematyki absolwenci specjalności będą mogli ubiegać się o pracę w charakterze specjalistów IT na stanowiskach związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych podczas:

 • projektowania systemów informacyjnych,
 • programowania systemów informatycznych,
 • wdrożeń systemów informacyjnych,
 • projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi,
 • administrowania sieciowymi systemami informatycznymi,
 • analizy i przetwarzania danych,
 • projektowania i zarządzania bazami danych.

W rezultacie uwzględnienia w programie studiów przedmiotów związanych z prowadzeniem projektów informatycznych oraz pracą grupową, absolwenci zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w środowisku dużych organizacji zajmujących się produkcją i wdrażaniem technologii IT w organizacjach.

Połączenie umiejętności z zakresu technologii IT oraz modelowania i matematyki sprawia, że osoby kończące edukację na specjalności Informatyka Stosowana będą miały kwalifikacje również do zajmowania stanowisk związanych z prowadzeniem badań i rozwijaniem innowacji, co ma bardzo duże znaczenie w kontekście ogromnej dynamiki rynku związanego z nowymi technologiami.

Profil specjalności Informatyka Stosowana odpowiada na zapotrzebowanie runku pracy na specjalistów mogących zajmować m.in. następujące stanowiska pracy:

 • programista,
 • administrator systemów IT,
 • analityk danych,
 • wdrożeniowiec,
 • projektant systemów IT,
 • analityk systemowy.

Absolwenci specjalności będą znać rolę technologii informacyjnych w funkcjonowaniu nowoczesnej organizacji i społeczeństwa, będą w stanie wziąć udział w pracach zespołowych związanych z tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii informacyjnych – profil wykształcenia pozwoli im na aktywne włączenie się w zagadnienia związane z funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego XXI wieku.