Mechanika i Budowa Maszyn

studia 4 letnie - inżynierskie
profil praktyczny

Mechanika i Budowa Maszyn

 • Mechanika lotnicza
 • Inżynieria lotnicza ze specjalizacjami:
  • Pilotaż samolotowy
  • Pilotaż śmigłowcowy
  • Dyspozytor lotniczy
 • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Mechanizacja górnictwa
 • Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Automatyka i robotyka przemysłowa

Instytut Nauk Technicznych
i Lotnictwa


ul. Pocztowa 54A 
22 – 100 Chełm


Tel. 82 562 06 25, 82 564 00 80
email: int@pwszchelm.edu.pl

Automatyka i robotyka przemysłowa


Wiedza i umiejętności
 • Obsługa nowoczesnych urządzeń pomiarowych, programowanie sterowników komputerowych i robotów przemysłowych
 • Dobór i obsługa układów napędowych i czujników oraz sterowanie urządzeń mechatronicznych
Możliwości zatrudnienia
 • Przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne urządzenia takie jak roboty przemysłowe i obrabiarki sterowane numerycznie
 • Działy kontroli jakości, przemysł elektromaszynowy
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem i modernizacją linii produkcyjnych

Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych


Wiedza i umiejętności
 • Umiejętność diagnozowania wszelkich usterek w pojazdach, obsługa i naprawa
Możliwości zatrudnienia
 • Serwisy i warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów
 • Instytucje państwowe i samorządowe związane z motoryzacją i infrastrukturą drogową
 • Przedsiębiorstwa produkujące części i podzespoły dla motoryzacji

Mechanizacja górnictwa


Wiedza i umiejętności
 • Kwalifikacje w zakresie metod i zasad wydobywania kopalin
 • Znajomość budowy i obsługi maszyn i urządzeń wiertniczych oraz używanych w górnictwie
Możliwości zatrudnienia
 • Kopalnie podziemne, odkrywkowe
 • Firmy wydobywające ropę naftową i gaz ziemny, zajmujące się poszukiwaniem złóż kopalin

Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie


Wiedza i umiejętności
 • Umiejętność obsługi obrabiarek sterowanych komputerowo (CNC)
 • Tworzenie programów dla różnych obrabiarek CNC
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Obsługa robotów przemysłowych
 • Umiejętność diagnozowania i serwisowania obrabiarek CNC
Możliwości zatrudnienia
 • Przemysł lotniczy, przemysł samochodowy
 • Przedsiębiorstwa wykorzystujące oraz serwisujące nowoczesne urządzenia, takie jak roboty przemysłowe i obrabiarki sterowane numerycznie

Mechanika lotnicza


Wiedza i umiejętności
 • Uprawnienia do uzyskania licencji Mechanika Lotniczego kategorii B1.2 zgodnie z przepisami Part-66
 • Zdobycie praktyki niezbędnej do uzyskania licencji B1.2
 • Umiejętności z zakresu obsługi , znajomości i napraw statku powietrznego
 • Wiedza z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu, rodzajów statków powietrznych elementów konstrukcyjnych statków powietrznych, budowy zespołów, instalacji i wyposażenia oraz napędów statków powietrznych
Możliwości zatrudnienia
 • Nabyte przez studenta uprawnienia spełniają międzynarodowe standardy dotyczące wyszkolenia, określone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego EASA, a więc pozwalają na natychmiastowe podjęcie pracy w lotnictwie

Inżynieria lotnicza - Pilotaż samolotowy i śmigłowcowy, dyspozytor lotniczy


Wiedza i umiejętności
 • Licencja pilota cywilnego (Pilotaż śmigłowcowy CPL(H); Pilotaż samolotowy licencja CPL(A) z uprawnieniem IR/ME i ATPL(A) „frozen”
 • Umiejętność pilotażu statków powietrznych
 • Licencja dyspozytora lotniczego FDL
 • Umiejętność planowania przebiegu lotu, wytyczenia trasy, obliczania podstawowych parametrów lotu, wyznaczenia lotnisk zapasowych, sprawdzenia ograniczeń trasowych warunków meteorologicznych i przygotowania kompleksowej dokumentacji niezbędnej do przygotowania oraz przeprowadzenie lotu w przewozie lotniczym
Możliwości zatrudnienia
 • Nabyte przez studenta uprawnienia spełniają międzynarodowe standardy dotyczące wyszkolenia lotniczego, określone przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego – ICAO oraz Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego EASA, a więc pozwalają na natychmiastowe podjęcie pracy w lotnictwie ogólnym, jak i w przewozie lotniczym

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Specjalność:
Automatyka i robotyka przemysłowa

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności Automatyka i robotyka przemysłowa otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Przegotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach stosujących zaawansowane systemy komputerowe i sterowane komputerowo obrabiarki oraz systemy wytwarzania. W szczególności przygotowany jest do projektowania, wdrażania, modernizacji i kierowania zautomatyzowanymi systemami wytwarzania i montażu (centra obróbkowe, elastyczne systemy wytwarzania, obrabiarki sterowane numerycznie). Przygotowany jest także do projektowania, montażu i nadzorowania maszyn i urządzeń technologicznych, programowania obrabiarek, robotów i zautomatyzowanych systemów wytwórczych.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu mechatroniki i robotyki oraz teorii sterowania. W trakcie studiów uczą się projektowania z zastosowaniem MES (metody elementów skończonych). W związku z rozległym obszarem zastosowań komputerów i technik informatycznych we współczesnej technice, studenci specjalności automatyka i robotyka przemysłowa kształceni są w szerokim ich zakresie obejmującym m.in. komputerowe systemy konstruowania urządzeń mechatronicznych oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji jak również poznają metody programowania układów mikroprocesorowych oraz sterowników PLC. Realizacja kształcenia w PWSZ w Chełmie odbywa się w oparciu o szereg najnowocześniejszych programów komputerowych takich jak AutoCad, Inventor, EdgeCAM, Mathcad, MATLAB, Solid Edg, ABAQUS, FEMAP.

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Specjalność:
Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy w przemyśle samochodowym oraz ośrodkach obsługi technicznej pojazdów. Po odbyciu stosownej praktyki zawodowej (określonej rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań do diagnostów Dz. U. z roku 2004, Nr 246, poz. 2469) będzie gotowy do uzyskania uprawnień diagnosty samochodowego, a następnie rzeczoznawcy techniki pojazdowej. Posiadanie wyżej wymienionych uprawnień pozwoli na podjęcie pracy w stacjach kontroli i obsługi pojazdów, warsztatach naprawczych, jednostkach transportowych.

Studenci specjalności diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych zdobywają wiedzę z zakresu konstrukcji samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, w tym sterowania silnika i elektroniki pojazdowej. Znaczna część zajęć dydaktycznych odbywa się w stacji obsługi i kontroli pojazdów, dzięki czemu studenci weryfikują zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką.

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Specjalność:
Mechanizacja górnictwa

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn o specjalności Mechanizacja górnictwa otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnym przemyśle maszynowym, a także do pracy w jednostkach badawczych, projektowych w eksploatacji technicznego wyposażenia kopalń węgla kamiennego oraz do kierowania zespołami ludzkimi w branży mechanicznej, podejmowania działalności gospodarczej, jak również podjęcia studiów II stopnia.

Celem kształcenia na specjalności Mechanizacja górnictwa jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym w takich dziedzinach jak maszyny urabiające i transportowe, automatyka napędów w górnictwie, wyposażenie podziemne i naziemne kopalń oraz maszyny i urządzenia przeróbki węgla kamiennego.

Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz umiejętności niezbędne do formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w dziedzinie mechanika i budowy maszyn wykorzystując przy tym nowoczesne techniki komputerowe oraz systemy komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, w tym w języku obcym.

Podczas studiów studenci specjalności Mechanizacja górnictwa zdobywają wiedzę ogólną oraz uzyskują kwalifikacje z szeroko pojętej mechaniki i budowy maszyn w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, zabezpieczania i diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych. Zdobyta wiedza bazuje na takich dziedzinach jak: grafika inżynierska, informatyka, elektrotechnika, mechanika ogólna, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, obróbka ubytkowa, maszyny technologiczne, techniki i systemy pomiarowe oraz innych dziedzinach mechaniki i budowy maszyn i powiązanych z tą dziedziną, a przydatnych do formułowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Studenci zdobywają także wiedzę pozwalającą na rozumienie skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko.

W szczególności absolwent będzie przygotowany do wykonywania pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach branży górniczej oraz w przemyśle maszynowym. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również absolwentowi na świadczenie specjalistycznych usług na rzecz przemysłu wydobywczego, maszynowego i elektromaszynowego. Zdobyta wiedza pozwala na formułowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu tematycznego studiów.

Absolwent posiada ponadto wiadomości z zakresu ekonomii, ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pozwalające na organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrażanie innowacji technologicznych.

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Specjalność:
Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Przygotowany jest do pracy w przemyśle mechanicznym, tj. przy użytkowaniu i obsłudze różnego typu maszyn technologicznych, w szczególności obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (tokarek, frezarek, robotów przemysłowych, maszyn do obróbki strumieniem hydro-abrazyjnymWaterJet), wysoko zautomatyzowanych maszyn wykorzystywanych w obróbce plastycznej, przetwórstwie tworzyw wielkocząsteczkowych, urządzeń spawalniczych, odlewniczych oraz przy obsłudze manipulatorów i robotów przemysłowych. Absolwent posiada umiejętność programowania obrabiarek i innych urządzeń sterowanych numerycznie, wyposażonych w układy sterowania numerycznego Heidenhain, Sinumeric firmy Siemens, Fanuci inne. Zna etapy życia obiektu technicznego, mechanizmy zużywania części maszyn oraz zasady poprawnej eksploatacji obiektów technicznych. Posiada umiejętność projektowania procesów technologicznych napraw i remontów, potrafi określić czynności remontowe podczas remontu bieżącego, średniego i kapitalnego. Absolwent specjalności budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie potrafi diagnozować obrabiarki CNC z wykorzystaniem nowoczesnych systemów diagnostycznych, bazujących na szybkim teście QC20 Ballbar z wykorzystaniem kinematycznego pręta teleskopowego, systemu diagnostycznego obrabiarek pięcioosiowych R-Test, interferometrii laserowej i innych. Realizacja kształcenia w PWSZ w Chełmie, odbywa się w oparciu o cały szereg najnowocześniejszych programów komputerowych, wśród których można wymienić m.in. MATLAB-a, NX-a firmy Siemens, Catii, Mastercam-a, MTS-a, SinuTarain-a, SimuFact-a, Deform-a, AutoCad-a, Inventora, EdgeCAM-a, Mathcad-a, Solid Edge-a oraz symulatorów: tokarkowego Manual Plus 620 Heidenhain i frezarskiego TNC 620 Heidenhaine oraz wielu innych.

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Specjalność:
Mechanika lotnicza

studia 4 letnie, stacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności mechanika lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest on przygotowany do pracy w przemyśle lotniczym, oraz ośrodkach obsługi technicznej. Studenci specjalności mechanika lotnicza zdobywają wiedzę z zakresu aerodynamiki, struktur,  systemów i wyposażenia samolotu . Poznają również technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych, oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia. Studenci specjalności mechanika lotnicza poznają konstrukcje silników gazowych, turbinowych oraz tłokowych stosowanych w lotnictwie. 

Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej, mechanik lotniczy zdobywa  praktykę  niezbędną do uzyskania licencji B1.2 w certyfikowanych organizacjach obsługowych . Stąd też w trakcie studiów, przewidziane są praktyki w certyfikowanych ośrodkach lotniczych.

Uczelnia posiada własną bazę obsługową oraz środowisko symulowane gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów studenci zdobywają umiejętności z zakresu obsługi statku powietrznego.

Studia na specjalizacji mechanika lotnicza w pełni przygotowują do podjęcia pracy w organizacjach lotniczych. Najlepszym dowodem na słuszność powyższego stwierdzenia jest fakt, że większa część z ubiegłorocznych absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę. Obecnie wykonują oni swoje obowiązki zawodowe na stanowisku Mechanik Lotniczy.

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Specjalność:
Inżynieria lotnicza

specjalizacja: pilotaż samolotowy

studia 4 letnie, stacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in.: prawa i przepisów lotniczych, pokładowych systemów sterowania, urządzeń nawigacyjnych znajdujących się w samolotach i na lotniskach, obowiązujących procedur, planowania lotu.

Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają wiedzę z zakresu podstaw geodezji i nawigacji w oparciu o metody klasyczne (rachunkowe), a po ich opanowaniu zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami opartymi na systemach GPS oraz GIS (geograficznej informacji o terenie).

PWSZ w Chełmie, jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce, w tak szerokim zakresie kształci studentów w obsłudze i w korzystaniu z tych systemów.

Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu aerodynamiki, meteorologii i wyposażenia pokładowego samolotów jak również uczestniczą w dodatkowym, rozbudowanym kursie angielskiej terminologii lotniczej.

Studia na specjalizacji pilotaż samolotowy w PWSZ w Chełmie w pełni przygotowują do podjęcia pracy w organizacjach lotniczych. Najlepszym dowodem na słuszność powyższego stwierdzenia jest fakt, że część z ubiegłorocznych absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę. Obecnie wykonują oni swoje obowiązki zawodowe na stanowiskach pilotów.

W ramach specjalizacji pilotaż samolotowy, studenci przechodzą program szkolenia teoretycznego do licencji zawodowej, który realizowany jest w oparciu o certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Ponadto podczas studiów uczestniczą w programie szkolenia językowego z zakresu „Aviation English”, który przygotowuje studentów do osiągnięcia znajomości języka angielskiego na poziomie czwartym – określonym przez standardy ICAO.

Studenci przyjęci na specjalizację przechodzą dodatkowo specjalne szkolenie w zakresie pilotażu samolotów, zgodnie z harmonogramem praktyk lotniczych. W ramach szkolenia praktycznego do licencji zawodowej, zdobywają nalot rzędu 200 godzin, który jest finansowany ze środków uzyskiwanych corocznie z budżetu państwa.

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Specjalność:
Inżynieria lotnicza

specjalizacja: pilotaż śmigłowcowy

studia 4 letnie, stacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera oraz ma zapewnione szkolenie do uzyskani licencji pilota zawodowego. Jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in.: prawa i przepisów lotniczych, pokładowych systemów sterowania, urządzeń nawigacyjnych znajdujących się w samolotach i na lotniskach, obowiązujących procedur oraz planowania operacji lotniczych.

Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają również wiedzę z zakresu podstaw geodezji i nawigacji w oparciu o metody klasyczne (rachunkowe), a po ich opanowaniu zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami opartymi na systemach GPS oraz GIS (geograficznej informacji o terenie).

PWSZ w Chełmie, jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce, w tak szerokim zakresie kształci studentów w obsłudze i w korzystaniu z tych systemów.

Studia w zakresie pilotażu śmigłowcowego, realizowane w tak szerokim zakresie w PWSZ w Chełmie, w pełni przygotowują do podjęcia pracy jako pilot w lotnictwie cywilnym jak również w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy oraz zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Specjalność:
Inżynieria lotnicza

specjalizacja: dyspozytor lotniczy

studia 4 letnie, stacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in.: prawa i przepisów lotniczych, zarządzania ruchem lotniczym, obowiązujących procedur oraz planowania przebiegu lotu.

Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają wiedzę z zakresu podstaw geodezji i nawigacji w oparciu o metody klasyczne (rachunkowe), a po ich opanowaniu zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami opartymi na systemach GPS oraz GIS (geograficznej informacji o terenie).

PWSZ w Chełmie, jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce, w tak szerokim zakresie kształci studentów w obsłudze i w korzystaniu z tych systemów. Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu aerodynamiki, meteorologii i wyposażenia pokładowego samolotów jak również uczestniczą w dodatkowym, rozbudowanym kursie angielskiej terminologii lotniczej.

Celem odbywania studiów na specjalizacji Dyspozytor lotniczy jest nabycie przez studentów kompetencji wymaganych do uzyskania licencji FDL, która umożliwia podjęcie pracy w charakterze Dyspozytora lotniczego w lotnictwie cywilnym, stanowi  bardzo ważny element w procesie przygotowania i bezpiecznego wykonania lotów. 

W ramach specjalizacji Dyspozytor lotniczy, studenci przechodzą program szkolenia do licencji FDL, obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, które są  realizowane w oparciu o certyfikowany Ośrodek Szkolenia Dyspozytorów Lotniczych CTO, będący w strukturze PWSZ w Chełmie. Ponadto podczas studiów uczestniczą w programie szkolenia językowego z zakresu „Aviation English”, który przygotowuje studentów do osiągnięcia znajomości języka angielskiego na poziomie czwartym – określonym przez standardy ICAO.

Studenci przyjęci na specjalizację przechodzą dodatkowo specjalne szkolenie praktyczne obejmujące dyżury na stanowisku dyspozytora lotniczego, zgodnie z harmonogramem praktyk lotniczych, odbywane u przewoźnika lotniczego z którym Uczelnia ma podpisaną stosowną umowę. Cały proces wyszkolenia lotniczego, finansowany jest ze środków uzyskiwanych corocznie z budżetu państwa.