Pedagogika

studia 3 letnie - licencjackie
profil praktyczny

Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Pedagogika

 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
  Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
  Pedagogika szkolna z elementami arteterapii
  Animacja społeczno - kulturowa z pedagogika mediów

Instytut Matematyki 
i Informatyki


ul. Pocztowa 54,
Budynek C, pokój 107A
22 – 100 Chełm


Tel. 82 565 06 82
email: pedagogika@pwszchelm.edu.pl

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI (w zależności od wybranej specjalności) – studia I stopnia
 • Wiedza z zakresu nauk społecznych niezbędna do rozumienia szerokiego kontekstu procesów opieki, wychowania i kształcenia w środowisku naturalnym i placówce
 • Umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb wychowanka i jego rodziny
 • Umiejętność planowania, realizacji i ewaluacji oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych wobec wychowanka i jego rodziny
 • Umiejętności organizacyjne i metodyczne dotyczące różnych form aktywności uczniów w środowisku szkolnym
 • Wiedza z zakresu metod i innowacyjnych technik arteterapeutycznych w pracy z uczniami, w tym z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym
 • Umiejętności organizacji i zarządzania projektami edukacyjno-kulturowymi oraz aktywizacji społeczno-kulturowej społeczności lokalnej
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA (w zależności od wybranej specjalności):
 • Pedagog/wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Pedagog w placówkach oświatowych na stanowisku pedagog szkolny lub nauczyciel świetlicy szkolnej, pedagog w poradniach psychologiczno–pedagogicznych
 • Wychowawca w warsztatach terapii zajęciowej
 • Pedagog w ośrodkach adopcyjno–opiekuńczych, w domach dziecka
 • Pedagog w centrum pomocy rodzinie, w placówkach typu socjalizacyjnego lub interwencyjnego, w pogotowiu opiekuńczym
 • Pedagog w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej
 • Wychowawca w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, w ogniskach wychowawczych
 • Lokalne ośrodki i centra kultury, muzea i galerie, agencje eventowe, media i agencje artystyczne
 • Fundacje i organizacje ukierunkowane na działalność edukacyjno-kulturalną w środowisku lokalnym
 • Struktury administracji publicznej, w organizacjach ds. bezpieczeństwa (podmiotów gospodarczych, obywateli), w zespołach reagowania kryzysowego, służbach państwowych, mundurowych, w firmach zapewniających ochronę osób i mienia

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii niezbędną do rozumienia szerokiego kontekstu procesów opieki, wychowania i kształcenia oraz kierowania własnym rozwojem zawodowym. Zna specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym przede wszystkim systemy wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, ale także ich historyczne uwarunkowania i współczesne tendencje. Ponadto absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i jego rodziny, jak również planowania i realizacji oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych oraz komunikacji interpersonalnej. Potrafi projektować i realizować praktyczne działania w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie z uwzględnieniem mocnych i słabych stron w ich funkcjonowaniu, znajomości metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz możliwości jakie daje współpraca ze środowiskiem lokalnym. Absolwent jest świadomy potrzeby systematycznej pracy w zakresie aktualizacji swojej wiedzy i rozbudowywania metodycznego warsztatu pracy oraz projektowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Studia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza stanowią podstawę do zdobycia właściwego przygotowania zawodowego i rozumienia wpływu różnych środowisk społecznych na kształtowanie osobowości człowieka oraz społecznej roli pedagoga w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlicach, ośrodkach wsparcia rodziny, placówkach typu socjalizacyjnego czy interwencyjnego), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach w charakterze pedagoga szkolnego, instytucjach pomocy społecznej (gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, oraz domach pomocy społecznej), sądownictwie (w charakterze kuratora). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią jest wyposażony w podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i nauczania-uczenia się osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Posiada elementarną wiedzę o funkcjonowaniu struktur społecznych i instytucji życia społecznego związanych z resocjalizacją i readaptacją oraz podstawach prawnych tych instytucji. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania młodzieży społecznie niedostosowanej oraz rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (źródła, następstwa i konsekwencje wyboru). Rozróżnia najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy resocjalizacyjne oraz rozumie ich uwarunkowania. Dysponuje wiedzą o metodyce i wykonywaniu typowych zadań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, ich celach, procedurach i strategiach w odniesieniu do celów resocjalizacji.

W ramach studiów jest przygotowywany do pracy w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych (w niektórych przypadkach niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia). Ponadto, po dodatkowym resortowym przeszkoleniu, będzie przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kuratora sądowego oraz w ośrodkach penitencjarnych i policji. Dodatkowo uzyska uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii i możliwość zatrudnienia m.in. w szkołach, świetlicach, MOPS-ach, klubach integracji społecznej, grupach pomocowych, ośrodkach uzależnień, wychowawczych, poradniach i świetlicach socjoterapeutycznych.

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Pedagogika szkolna z elementami arteterapii

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent specjalności pedagogika szkolna z arteterapią jest przygotowany do pracy w szkole w charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, nauczyciela przedmiotowego (po ukończeniu dodatkowych studiów I lub II stopnia lub studiów podyplomowych w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu) oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Podczas studiów zdobywa on kompetencje w obszarze realizacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, w szczególności kompetencje planistyczne, organizacyjne, metodyczne do organizowania różnych form aktywności uczniów, umiejętności pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, umiejętności diagnozowania uczniów. Ponadto absolwent posiada umiejętność organizowania procesu kształcenia w placówce szkolnej z uwzględnieniem najnowszych odkryć teorii pedagogicznych i psychologicznych, w tym pracy metodę projektów edukacyjnych oraz planowania i wdrażania programów doskonalących realizację podstawowych funkcji szkoły. Oferowana specjalność jest kierowana do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania działań arteterapeutycznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym w przyszłej pracy zawodowej. W trakcie zajęć studenci poznają główne metody i innowacyjne techniki arteterapeutyczne w pracy z uczniami, w tym dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od II roku studiów wiedza teoretyczna jest wspierana wiedzą praktyczną podczas licznych praktyk asystenckich i nauczycielskich.

Absolwent jest świadomy potrzeby systematycznego podwyższania swoich kompetencji, aktualizacji wiedzy, rozbudowywania metodycznego warsztatu pracy oraz projektowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, dlatego studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach Koła Naukowego Animacji Kultury i Arteterapii.

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Animacja społeczno - kulturowa z pedagogiką mediów

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Celem studiów na kierunku Pedagogika w specjalności: Animacja społeczno-kulturowa z pedagogiką mediów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do wykonywania zawodu: pedagoga animacji kulturalnej, animatora czasu wolnego (edukatora, instruktora i organizatora) oraz menedżera kultury.

Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę o zjawiskach kultury i współczesnych mediów w skali globalnej, państwowej i regionalnej. Będzie przygotowany do twórczej i aktywnej pracy z ludźmi w różnym wieku, od dzieci do osób starszych, i w różnych środowiskach społecznych. W ramach specjalności absolwent zostanie przygotowany do pracy w placówkach dydaktycznych, instytucjach kultury, muzeach, agencjach reklamowych i agencjach public relations, redakcjach i in., a także do pełnienia roli menedżera kultury - w zakresie zarządzania w kulturze, pozyskiwania funduszy, prowadzenia działalności reklamowej i marketingowej oraz współpracy w tym zakresie z innymi ośrodkami kultury oraz instytucjami oświatowymi.

Absolwenci zdobędą wiedzę i przygotowanie praktyczne stanowiące podstawę do wykonywania zawodu oraz umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się.