Pedagogika

studia 2 letnie - magisterskie
profil praktyczny

Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Pedagogika

 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z profilaktyką społeczną
  Resocjalizacja
  Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Matematyki 
i Informatyki


ul. Pocztowa 54,
Budynek C, pokój 107A
22 – 100 Chełm


Tel. 82 565 06 82
email: pedagogika@pwszchelm.edu.pl

Do studiowania na studiach drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

Na I rok studiów drugiego stopnia, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat Uczelni. W przypadku kierunku Pedagogika, absolwenci innych kierunków niż Pedagogika są zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

 • Dydaktyka ogólna,
 • Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej,
 • Historia myśli pedagogicznej,
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

studia 2 letnie - magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: magister

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną posiada ugruntowaną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną oraz umiejętności metodyczne w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej oraz profilaktycznej, osadzone w szerokim kontekście społeczno-kulturowym, co umożliwia mu skuteczną pracę zawodową i daje świadomość potrzeby ciągłego aktualizowania swojej wiedzy oraz dbanie o systematyczne podnoszenie swoich kompetencji. Jest przygotowany do diagnozowania, analizowania i projektowania działań opiekuńczo-wychowawczych w kontekście wybranych ujęć teoretycznych, samodzielnego prowadzenia badań empirycznych oraz dobrych praktyk w tym zakresie. W swoich działaniach kieruje się profesjonalizmem, etyką zawodową oraz postawą twórczą i innowacyjną. Zna teorię i praktykę pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym doświadczenia innych krajów oraz rozumie założenia projektowania działań w zakresie profilaktyki społecznej. Ma poszerzone umiejętności z zakresu metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, realizowanej w różnych środowiskach wychowawczych, z uwzględnieniem projektowania innowacyjnych działań autorskich. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, ośrodkach wsparcia rodziny i innych placówkach, które w swoich strukturach zatrudniają wychowawców i pedagogów.

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Resocjalizacja

studia 2 letnie - magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: magister

Absolwent specjalności Resocjalizacja jest wyposażony w pogłębioną wiedzę na temat przyczyn, form i objawów nieprzystosowania społecznego, zna modele postępowania resocjalizacyjnego i instytucje w których są one realizowane. Dysponuje wiedzą na temat przestępczości oraz jej sprawców i ofiar. Posiada szeroką wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Dysponuje poszerzoną wiedzę na temat diagnozowania osób nieprzystosowanych społecznie, potrafi dobierać i wykorzystywać odpowiednie środki, metody i techniki do realizacji zadań z zakresu resocjalizacji. Jest wyposażony w umiejętności umożliwiające profesjonalne wykonywanie obowiązków wychowawcy w placówce resocjalizacyjnej. Potrafi wykorzystywać psychotechniki, socjotechniki i kulturotechniki dla osiągnięcia określonych celów resocjalizacji, a także projektować plan własnego rozwoju naukowego. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów stanowią podstawę do samodzielnej aktywności zawodowej absolwenta na rzecz osób nieprzystosowanych społecznie, ich rodzin, środowisk oraz grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego oraz resocjalizacyjnego. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany (również dzięki praktykom zawodowym) do dokonywania drogą zabiegów resocjalizujących zmian w postawach dzieci, młodzieży i dorosłych, które utrudniają im bezkonfliktowe funkcjonowanie w środowisku społecznym. Uzyskuje przygotowanie do pracy w placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym, stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto, po ukończeniu dodatkowych szkoleń, będzie przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kuratora sądowego oraz w ośrodkach penitencjarnych i policji.

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Pedagogika - bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

studia 2 letnie - magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: magister

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika jest wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę z wybranych dyscyplin w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, istotną dla zrozumienia zjawisk i procesów społecznych, mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania porządku publicznego, zarządzania bezpieczeństwem, realizatorów i uczestników działań podejmowanych w systemie bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Rozumie zasady organizacji i realizacji zadań przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach kryzysowych. Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia, oceniać zaistniałe sytuacje kryzysowe oraz zachowania ludzkie w kontekście zagrożeń. Analizuje zjawiska społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i gospodarcze wywołujące zagrożenia, rozszerzając analizę o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk, zdolność do dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Potrafi dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania w obszarze bezpieczeństwa i interwencji kryzysowej.

Osoba która ukończy specjalność Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe będzie legitymować się dyplomem magistra oraz dysponować rozległą wiedzę z obszaru bezpieczeństwa współczesnego świata i jego zagrożeń, interwencji w sytuacjach kryzysowych. Uzyska szerokie możliwości jej wykorzystania na rynku pracy – lokalnym, ogólnopolskim i globalnym. Interdyscyplinarna wiedza oraz nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje personalne, społeczne umożliwią absolwentowi podjęcie zadań zawodowych w strukturach administracji publicznej, w organizacjach ds. bezpieczeństwa (podmiotów gospodarczych, obywateli), w zespołach reagowania kryzysowego, służbach państwowych, mundurowych, w firmach zapewniających ochronę osób i mienia. Ponadto, po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich, może podjąć pracę w szkole, prowadząc zajęcia z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność:
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

studia 2 letnie - magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: magister

(wyłącznie dla absolwentów, którzy zdobyli kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I – III na studiach pierwszego stopnia)

 

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE

 • poszerzona wiedza na temat kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z uwzględnieniem współczesnych tendencji, innowacji i alternatywnych rozwiązań;
 • umiejętność zastosowania właściwych metod i technik do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych;
 • umiejętność planowania i podejmowania zindywidualizowanych działań pedagogicznych, w tym w stosunku do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • przedszkola publiczne i niepubliczne
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne/ nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/wychowawca świetlicy szkolnej

 

WYBRANE ZAGADNIENIA

 • Strategie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Trudne sytuacje w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
 • Edukacja włączająca w Polsce i na świecie
 • Innowacje i alternatywne rozwiązania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Koncepcje partnerstwa edukacyjnego i prawa dziecka
 • Rozwijanie dziecięcej przedsiębiorczości
 • Konstruowanie programów i projektów edukacyjnych