Kierunek: PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarstwo

studia 2 letnie - magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: magister
profil praktyczny

Pielęgniarstwo

Instytut Nauk Medycznych


ul. Wojsławicka 8b
22 – 100 Chełm


Tel. 82 562 06 14
email: medycyna@pwszchelm.edu.pl

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa. Ma specjalistyczną wiedzę i przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Znajdzie zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia m.in.: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, administracji państwowej i samorządowej, w szkolnictwie; może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Przedmioty realizowane podczas studiów: Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, Psychologia zdrowia, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – nadciśnienie tętnicze, Prawo w praktyce pielęgniarskiej, Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych, Poradnictwo w pielęgniarstwie, Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - cukrzyca, Badania naukowe w pielęgniarstwie, Statystyka medyczna, Informacja naukowa, Dydaktyka medyczna, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - zaburzenia układu nerwowego, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - niewydolność oddechowa, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - leczenie żywieniowe, Zarządzanie w pielęgniarstwie, Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - ból, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - choroba nowotworowa, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - leczenie nerkozastępcze, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - zaburzenia zdrowia psychicznego, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - rany przewlekłe i przetoki, Koordynowana opieka zdrowotna, Pielęgniarstwo wielokulturowe, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, Endoskopia, Język angielski, przedmioty do wyboru.

Kształcenie odbywa się zgodnie ze standardami kształcenia krajów UE.