Procedura rekrutacji - studia II stopnia

Procedura rekrutacji - pielęgniarstwo II stopień

Procedura rekrutacji kandydatów na studia II stopnia na kierunek PIELĘGNIARSTWO w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2020/2021

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
O przyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalonej na podstawie średniej ocen.

 1. Zapisanie się on-line (założenie konta IRK)
  15.05.2020 - uruchomienie elektronicznych zapisów na studia https://irka.pwszchelm.edu.pl/Irka/
   
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK – ścieżka: IRK - Internetowa Rekrutacja Kandydatów -> aplikacja Kandydata -> zakładka: Zatwierdzenie ankiety kandydata ->  Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej
   
 3. Informacja dotycząca wyników wstępnej kwalifikacji 
  (można to sprawdzać w indywidualnym koncie IRK kandydata)
   
 4. Po wstępnej kwalifikacji na studia należy złożyć: 
  • kopię dyplomu licencjata pielęgniarstwa wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności danych przez pracownika uczelni
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20x25 mm.
  • orzeczenie lekarskie – zaświadczenia lekarskiego 
  • zaświadczenie zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej), wystawione przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata
 • lub
 • przesłać pocztą:
  • kopię  dyplomu licencjata pielęgniarstwa, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem 
   lub  oryginał dyplomu ukończonych studiów, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika uczelni (oryginał dyplomu zostanie odesłany pocztą) 
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20x25 mm.
  • orzeczenie lekarskie
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej), wystawione przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia.
 •  
 1. Wpisanie na listę studentów – informację kandydat otrzyma listownie
   

UWAGI DODATKOWE!
Studia stacjonarne są BEZPŁATNE! 

 
Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela: 

Procedura rekrutacji - pedagogika II stopień

Procedura rekrutacji kandydatów na studia II stopnia na kierunek PEDAGOGIKA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2020/2021

Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunku Pedagogika będące absolwentami innych niż Pedagogika kierunków studiów, zobowiązane są do uzupełnienia w trakcie studiów  II stopnia następujących przedmiotów:

 1. Dydaktyka ogólna,
 2. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej,
 3. Historia myśli pedagogicznej,
 4. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc.  

 1. Zapisanie się on-line (założenie konta IRK)
  15.05.2020 - uruchomienie elektronicznych zapisów na studia https://irka.pwszchelm.edu.pl/Irka/
   
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK – ścieżka: IRK - Internetowa Rekrutacja Kandydatów -> aplikacja Kandydata -> zakładka: Zatwierdzenie ankiety kandydata ->  Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej
   
 3. Informacja dotycząca wyników wstępnej kwalifikacji 
  (można to sprawdzać w indywidualnym koncie IRK kandydata)
   
 4. Po wstępnej kwalifikacji na studia należy złożyć: 
  • kopię dyplomu ukończonych studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności danych przez pracownika uczelni.
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20x25 mm.
  • opcjonalnie w zależności od kierunku – zaświadczenia lekarskiego 
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata
 • lub
 • przesłać pocztą:
  • kopię  dyplomu ukończonych studiów, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem 
   lub  oryginał dyplomu ukończonych studiów, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika uczelni (oryginał dyplomu zostanie odesłany pocztą) 
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20x25 mm.
 •  
 1. Wpisanie na listę studentów – informację kandydat otrzyma listownie
   

UWAGI DODATKOWE!
Studia stacjonarne są BEZPŁATNE! 

 
Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela: