Punkty kwalifikacyjne

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie  obejmuje  konkurs świadectw dojrzałości/dokumentów uprawniających do ubiegania się przyjęcie na studia.  Przedmioty brane pod uwagę w ramach konkursu na poszczególnych kierunkach określa załącznik nr 1.
 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się następującą ilość punktów za wynik lub ocenę z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości lub ocenę klasyfikacji końcowej:
EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI LUB OCENA
KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
LICZBA PUNKTÓW
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony lub jeden poziom egzaminu Skala ocen sześciostopniowa Skala ocen czterostopniowa
0-29% 0-29% niedostateczna niedostateczna 0
30-60% 30-39% dopuszczająca - 2
61-75% 40-61% dostateczna dostateczna 4
76-90% 62-79% dobra - 6
91-96% 80-90% bardzo dobra dobra 8
97-100% 91-100% celująca bardzo dobra 10

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym, z danego przedmiotu przyjmowany będzie jeden, najlepszy wynik/ocena, który po przeliczeniu otrzyma większą liczbę punktów, niezależnie od tego czy egzamin był zdawany na poziomie podstawowym, rozszerzonym, jednym poziomie egzaminu, czy w części pisemnej lub ustnej.
 2. Kandydat, który zdawał egzamin maturalny lecz nie wytypował żadnego z przedmiotów wskazanych do wyboru, otrzymuje 0 punktów z tego przedmiotu.
 3.  W przypadku kandydata, który zdawał egzamin dojrzałości i nie zdawał egzaminu z języka obcego lub któregokolwiek z przedmiotów wskazanych do wyboru w załączniku nr 1, przyjmowana będzie ocena klasyfikacji końcowej ze wskazanego przez niego języka obcego lub z przedmiotu do wyboru w ramach przyjętego katalogu.
 4.  W przypadku absolwentów klas dwujęzycznych, przy ustalaniu liczby punków z języka obcego, do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym - przyjmuje się, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.
 5. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, komisja rekrutacyjna może zastosować dodatkowe kryterium w postaci liczby punktów  wyliczonych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, w oparciu o oceny bądź wyniki uzyskane przez kandydata ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości bądź egzaminie maturalnym.
 6. O  przyjęciu kandydata na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich decyduje liczba punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu.
 7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie podawane są w skali punktowej.

§ 9
Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów  pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego określonych w odrębnej uchwale. 

§ 10

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym, na zasadach określonych dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, uczestniczą obywatele polscy, którzy zdali egzamin zagraniczny. 
 2. Jeżeli kandydat nie uzyskał wyniku lub oceny z języka polskiego, przyjmuje się wynik lub ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, komisja rekrutacyjna może także uwzględnić wynik z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata, o ile kandydat nie miał możliwości zdawania przedmiotu maturalnego, wymaganego w procesie rekrutacji.
 4. Wynik lub ocenę uzyskaną przez obywateli polskich, którzy zdali egzamin za granicą wyraża się w procentach, a następnie przelicza na punkty  rekrutacyjne według zasad określonych w niniejszej uchwale. 
 5. Kandydaci dostarczają świadectwo wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

§ 11

 1. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) lub dyplom matury europejskiej (EB)  przyjmowani są na podstawie liczby punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw, przeliczanych ze skali ocen matury międzynarodowej lub europejskiej na liczbę punktów wg poniższej tabeli:

Matura IB
(poziom SL lub HL)

Matura EB

Liczba punktów

 

0

0-5

0

 

1

-

0

 

2

-

1

 

3

6

2

 

4

7

4

 

5

8

6

 

6

9

8

 

7

10

10

 

 

 1. Kandydat, który w 2020 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Przyjęcie kandydata na studia następuje po dostarczeniu w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną kopi dyplomu  (oryginał do wglądu).

§ 12

 1.  Na I rok studiów drugiego stopnia, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem kierunku Pielęgniarstwo, kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Rektora Uczelni.
 2. W przypadku studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, absolwenci innych kierunków niż Pedagogika są zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia przedmiotów określonych w załączniku nr 2.
 3. Na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej.
 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej średniej ocen z całego toku studiów, komisja rekrutacyjna może zastosować kryterium dodatkowe, którym jest wynik ukończenia studiów.