Rolnictwo

studia 3,5 letnie - inżynierskie
profil praktyczny

Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Rolnictwo

 • Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku
 • Agrobiznes
 • Agroturystyka
 • Mechanizacja rolnictwa
 • Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych

Studiując na kierunku Rolnictwo można uzyskać dodatkowo uprawnienia:

 • Certyfikat dietetyka: Udzielanie porad dietetycznych i żywieniowych
 • Certyfikat: Specjalista systemu zarządzania jakością w przemyśle spożywczym
 • Kurs chemizacyjny

Instytut Nauk Rolniczych


ul. Wojsławicka 8b 
22 – 100 Chełm


Tel.  82 562 06 14
email: rolnictwo@pwszchelm.edu.pl

Wiedza i umiejętności

 • Umiejętności praktyczne z zakresu działalności gospodarstwa rolnego oraz przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Wszechstronna wiedza związana z nowoczesnymi technologiami produkcji rolniczej, agrobiznesu, ekonomii, prawa, organizacji i ekonomiki rolnictwa oraz towaroznawstwa i zarządzania jakością
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu żywienia człowieka, gastronomii oraz obsługi ruchu turystycznego
 • Umiejętność pozyskiwania środków z Funduszy UE

   

Możliwości zatrudnienia

 • Menedżerowie w kierowaniu gospodarstwami, firmami handlowymi i usługowymi
 • Pracownicy przemysłu rolnego i spożywczego
 • Specjaliści w zakresie żywienia zbiorowego oraz dystrybucji i handlu żywnością
 • Pracownicy w placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • Doradcy w instytucjach i organizacjach zajmujących się obsługą rolnictwa, ochroną środowiska, pracownicy urzędów celnych, itd.
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Kierunek: ROLNICTWO

Specjalność:
Agrobiznes

studia 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności agrobiznes otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji, świadczących usługi w zakresie doradztwa rolniczego, samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej, agencjach i urzędach administracji publicznej, a w szczególności w jej oddziałach obsługujących rolnictwo.

Podczas trwania studiów uzyskuje on kwalifikacje z zakresu: produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej), tworzenia biznesplanów, pozyskiwania funduszy pomocowych, towaroznawstwa, finansów i rachunkowości, zarządzania projektami.

Ponadto absolwenci oprócz dobrego przygotowania teoretycznego i praktycznego z zakresu rolnictwa posiadają wiedzę ekonomiczną i menadżerską oraz umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów związanych z produkcja rolniczą oraz funkcjonowaniem mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Kierunek: ROLNICTWO

Specjalność:
Agroturystyka

studia 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności agroturystyka otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, podjęcia pracy w biurach i agencjach turystycznych, agencjach i urzędach administracji publicznej, a w szczególności w jej oddziałach obsługujących rolnictwo, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego.

Podczas trwania studiów uzyskuje on kwalifikacje z zakresu: organizacji gospodarstwa rolnego świadczącego usługi agroturystyczne, projektowania i wykonywania ogrodów, przygotowywania potraw tradycyjnych i regionalnych, dietetyki, tworzenia biznesplanów działalności agroturystycznej, pozyskiwania funduszy pomocowych.

Ponadto absolwenci oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego posiadają wiedzę z hotelarstwa i organizacji ruchu turystycznego, zarządzania i marketingu oraz finansów i rachunkowości.

Kierunek: ROLNICTWO

Specjalność:
Mechanizacja rolnictwa

studia 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Kurs Chemizacyjny


Studia na specjalności mechanizacja rolnictwa skierowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy nt. nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki rolniczej i motoryzacyjnej, oraz możliwości zastosowań ich w produkcji rolniczej zarówno tradycyjnej, jak i intensywnej czy ekologicznej. Łączą one zagadnienia rolnicze z mechanizacyjnymi aspektami produkcji oraz automatyzacją i agrorobotyką dając szeroką wiedzę z tego zakresu. W obecnych czasach prowadzenie gospodarstwa z powodzeniem konkurującego na rynkach Unii Europejskiej, lub podjęcie pracy w szeroko rozumianym agrobiznesie (firmy dealerskie, handel środkami produkcji) bez znajomości mechanizacji procesów produkcji nie jest możliwe.

tudia na PWSZ w Chełmie dają pełną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu technologii produkcji rolniczej i mechanizacji rolnictwa tj. budowy i eksploatacji nowoczesnych pojazdów i maszyn stosowanych w rolnictwie, systemów automatyzacji produkcji rolniczej oraz agrorobotyki. Student poznaje także tajniki logistyki, zarządzania, przygotowywania wniosków i ubiegania się o fundusze unijne.

Absolwent kierunku rolnictwo specjalność mechanizacja rolnictwa jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia między innymi na kierunkach: technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, rolnictwo.

Kierunek: ROLNICTWO

Specjalność:
Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych

studia 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Certyfikat: "Specjalista systemu zarządzania jakością w przemyśle spożywczym"


Specjalność „Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych” to specjalistyczna dziedzina wiedzy łącząca w sobie nauki rolnicze z naukami ekonomiczno-prawniczymi. Wymaga samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów z zakresu zarówno organizacji, kształtowania i ochrony jakości produktów, usług oraz krajowego i międzynarodowego obrotu towarów. Wejście Polski do Unii Europejskiej i powiązane z tym otwarciem rynków zbytu spowodowało wzrost zainteresowania tematyką projakościową co zaowocowało zapotrzebowaniem na pracowników posiadających wiedzę zarówno z zakresu technologii produkcji jak i systemów zarządzania i zapewnienia jakości.

Absolwenci kierunku „Towaroznawstwo” wyposażeni nie tylko w wiedzę teoretyczną oraz rzetelne umiejętności praktyczne, a także znający język obcy staną się specjalistami poszukiwanymi przez pracodawców w kraju i zagranicą.

Będą przygotowani do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa jak i do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych. Będą mogli także podając prace w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych. Absolwenci będą w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek: ROLNICTWO

Specjalność:
Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku

studia 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Certyfikat dietetyka: "Udzielanie porad dietetycznych i żywieniowych"


Absolwent specjalności Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku posiada widzę z zakresu żywienia człowieka, gastronomii, oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego. Jest specjalistą w zakresie wytwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i oceny jakości surowców oraz produktów spożywczych. Ponadto posiada wiedzę interdyscyplinarną, która łączy w sobie wiedzę z przedmiotów podstawowych z wiedzą z zakresu nauk żywieniowych, rolniczych, technicznych oraz ekonomicznych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego, w dystrybucji i handlu żywnością, w zakładach cateringowych, placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności, zakładach przemysłu spożywczego, może również prowadzić własną działalność związaną z obsługą ruchu turystycznego. Dzięki elastycznemu przygotowaniu potrafi też łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.

Absolwent specjalności żywienie człowieka i organizacja wypoczynku może rozwijać swoje umiejętności zawodowe kontynuując naukę na studiach II stopnia.