Stosunki międzynarodowe

studia 3 letnie - licencjackie
profil praktyczny

Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Stosunki Międzynarodowe

 • Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic
  Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

Instytut Neofilologii


ul. Wojsławicka 8b
22 – 100 Chełm


Tel. 82 564 20 80
email: neofilologia@pwszchelm.edu.pl

Wiedza i umiejętności
 • Wiedza z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki, dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 • Wiedza nt. struktur Unii Europejskiej, procesów zachodzących we współczesnym świecie, globalizacji, rozwoju gospodarczego, norm prawnych, zagadnień kulturowych, religijnych, współzależności i bezpieczeństwa
 • Umiejętności analizowania i interpretacji podstawowych problemów i procesów z zakresu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2, posługiwania się słownictwem typowym dla nauk o polityce, a także językiem specjalistycznym, umożliwiającym realizację zadań zawodowych
 • Umiejętność prognozowania zjawisk i tendencji w stosunkach i bezpieczeństwie międzynarodowym
 • Podstawowe kwalifikacje dla funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim

Absolwent może ubiegać się o wpis na listę agentów celnych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 • Straż Graniczna, Urząd Celno-Skarbowy, agencje celne
 • Międzynarodowe firmy spedycyjne
 • Obszar obronności i bezpieczeństwa
 • Służby administracji państwowej, samorządy terytorialne
 • Obszary dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 • Kwalifikowane stanowiska w ramach międzynarodowych i krajowych projektów

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność:
Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego
i ochrona granic

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent kierunku "Stosunki międzynarodowe" po ukończeniu 6 semestrów studiów, uzyskaniu wymaganej ilości punktów ECTS, złożeniu pracy licencjackiej oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata.

Stosunki międzynarodowe to studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości, ale i stawiające wyzwania. Ich zaletą jest interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki. Studia te dają profesjonalne przygotowanie, kojarzą się z prestiżem i później dobrą pracą. Stosunki międzynarodowe to bez wątpienia jedne z najnowocześniejszych kierunków na polskich uczelniach. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie ewoluującego w Polsce rynku pracy i otwartych, dynamicznych dobrze wykształconych osób usiłujących na nim zaistnieć. Studia te łączą ze sobą nauki społeczne i polityczne. W trakcie studiów studenci mają zajęcia z takich dziedzin jak prawo, ekonomia, integracja europejska, bezpieczeństwo narodowe czy polityka zagraniczna. Nieodłącznym elementem studiów na stosunkach międzynarodowych jest nauka języków obcych na bardzo wysokim poziomie. Absolwent PWSZ posiadać ma praktyczne umiejętności posługiwania się językiem obcym, pisania i prezentacji, negocjacji oraz komunikowania międzynarodowego. Studia dają także umiejętność szybkiego przystosowywania się do błyskawicznie zmieniających się warunków pracy.

Stosunki Międzynarodowe to kierunek studiów dający także wiedzę o związkach zachodzących miedzy państwami, a także o organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy NATO. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie zapoznają studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Absolwent tego kierunku powinien dysponować podstawową wiedzą społeczno-polityczną, ekonomiczną i kulturalną dotyczącą Europy i świata. Jednocześnie, każdy profil specjalnosciowy zapewnia poszerzenie pewnych umiejętności oraz dodatkowe kwalifikacje:

Specjalność Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic

Celem tej specjalności jest wykształtowanie umiejętności poruszania się w złożonej problematyce obsługi ruchu granicznego, granicznej kontroli osób oraz towarów, prawa celnego zarówno wspólnotowego, polskiego, jak i białoruskiego oraz ukraińskiego. Absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe w PWSZ będzie dysponował wiedzą ogólnohumanistyczną, niezbędną do zrozumienia złożoności współczesnego świata i polityki międzynarodowej oraz wiedzą ogólnokierunkową istotną w kontekście rozumienia i rozwijania własnej roli zawodowej.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą znaleźć zatrudnienie w:

 1. instytucjach i urzędach Unii Europejskiej;
 2. polskich placówkach dyplomatycznych;
 3. biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych;
 4. konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce;
 5. bankach;
 6. firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych;
 7. agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych;
 8. hotelach i biurach podróży;
 9. firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny;
 10. redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą uczestniczyć w różnego rodzaju studiach podyplomowych. Przykładowo mogą to być:

 1. dyplomacja i negocjacja w relacjach międzynarodowych;
 2. międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego;
 3. stosunki międzynarodowe spec. polska polityka wschodnia;
 4. stosunki międzynarodowe spec. komunikowanie w stosunkach międzynarodowych.

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność:
Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe po ukończeniu 6 semestrów studiów, uzyskaniu wymaganej ilości punktów ECTS, złożeniu pracy licencjackiej oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata.

Stosunki międzynarodowe to studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości, ale i stawiające wyzwania. Ich zaletą jest interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki. Studia te dają profesjonalne przygotowanie, kojarzą się z prestiżem i później dobrą pracą. Stosunki międzynarodowe to bez wątpienia jedne z najnowocześniejszych kierunków na polskich uczelniach. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie ewoluującego w Polsce rynku pracy i otwartych, dynamicznych dobrze wykształconych osób usiłujących na nim zaistnieć. Studia te łączą ze sobą nauki społeczne i polityczne. W trakcie studiów studenci mają zajęcia z takich dziedzin jak prawo, ekonomia, integracja europejska, bezpieczeństwo narodowe czy polityka zagraniczna. Nieodłącznym elementem studiów na stosunkach międzynarodowych jest nauka języków obcych na bardzo wysokim poziomie. Absolwent PWSZ posiadać ma praktyczne umiejętności posługiwania się językiem obcym, pisania i prezentacji, negocjacji oraz komunikowania międzynarodowego. Studia dają także umiejętność szybkiego przystosowywania się do błyskawicznie zmieniających się warunków pracy.

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów dający także wiedzę o związkach zachodzących miedzy państwami, a także o organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy NATO. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie zapoznają studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Absolwent tego kierunku powinien dysponować podstawową wiedzą społeczno-polityczną, ekonomiczną i kulturalną dotyczącą Europy i świata. Jednocześnie, każdy profil specjalnościowy zapewnia poszerzenie pewnych umiejętności oraz dodatkowe kwalifikacje:

Specjalność międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

Celem tej specjalności jest wykształcenie umiejętności posługiwania się przepisami prawa regulującymi uprawnienia administracji publicznej w zakresie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, zarządzania mieniem wspólnym (samorządowym lub publicznym) oraz planowania i zarządzania rozwojem danego regionu i jego współpracy z Unią Europejską. Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w PWSZ będzie dysponował wiedzą ogólnohumanistyczną, niezbędną do zrozumienia złożoności współczesnego świata i polityki międzynarodowej oraz wiedzą ogólnokierunkową istotną w kontekście rozumienia i rozwijania własnej roli zawodowej.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą znaleźć zatrudnienie w:

 1. instytucjach i urzędach Unii Europejskiej;
 2. polskich placówkach dyplomatycznych;
 3. biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych;
 4. konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce;
 5. bankach;
 6. firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych;
 7. agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych;
 8. hotelach i biurach podróży;
 9. firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny;
 10. redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą uczestniczyć w różnego rodzaju studiach podyplomowych. Przykładowo mogą to być:

 1. dyplomacja i negocjacja w relacjach międzynarodowych;
 2. międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego;
 3. stosunki międzynarodowe spec. polska polityka wschodnia;
 4. stosunki międzynarodowe spec. komunikowanie w stosunkach międzynarodowych.