Wykaz przedmiotów - pedagogika - studia jednolite

Na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku:

Pedagogika - studia jednolite

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  • język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
  • jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna.