Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości/dokumentów uprawniających do ubiegania się przyjęcie na studia. Poniżej określone zostały przedmioty, brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na poszczególnych kierunkach.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:
 • Budownictwo

  • Budownictwo ogólne
  • Drogi i ulice
  • Instalacje budowlane
 • Elektrotechnika

  • Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne
  • Automatyzacja i elektryfikacja kopalń
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • Matematyka

  • Ekonomia matematyczna
  • Informatyka stosowana
 • Mechanika i Budowa Maszyn

  • Automatyka i robotyka przemysłowa
  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Mechanizacja górnictwa
  • Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Mechanika lotnicza
  • Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż samolotowy
  • Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż śmigłowcowy
  • Inżynieria lotnicza ze specjalizacją dyspozytor lotniczy

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka
 • Filologia

  • Filologia angielska specjalizacja amerykanistyka
  • Filologia angielska specjalizacja translatoryka stosowana
  • Filologia słowiańska - wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język polski,
 2. język obcy nowożytny wskazany przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański, język włoski.

 • Stosunki międzynarodowe

  • Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic

  • Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.
 • Pedagogika

  • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
  • Pedagogika szkolna z elementami arteterapii
  • Animacja społeczno - kulturowa z pedagogiką mediów

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna.

 • Rolnictwo

  • Agrobiznes
  • Agroturystyka
  • Mechanizacja rolnictwa
  • Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych
  • Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • Pielęgniarstwo


brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego albo egzaminu dojrzałości/ oceny klasyfikacji końcowej, przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego albo egzaminu dojrzałości/ oceny klasyfikacji końcowej, przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. Język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy.
 2. Jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski.
Na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych
i niestacjonarnych na kierunku
 • Pedagogika - studia jednolite

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna.
   
Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunku
 • Pedagogika - II stopień

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
  • Resocjalizacja
  • Pedagogika - bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

będące absolwentami innych niż Pedagogika kierunków studiów zobowiązane są do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:

 1. Dydaktyka ogólna,
 2. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej,
 3. Historia myśli pedagogicznej,
 4. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych