Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Filologia słowiańska
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Filologia słowiańska
język rosyjski z językiem ukraińskim
studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalizacja Obsługa księgowa firm
w handlu międzynarodowym

tytuł zawodowy: licencjat

Menu podręczne

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent Filologii Słowiańskiej – język rosyjski z językiem ukraińskim posiada gruntowną znajomość praktyczną dwóch języków słowiańskich: języka rosyjskiego na poziomie B2 oraz języka ukraińskiego na poziomie B1. Dysponuje ogólną wiedzą realioznawczo-kulturową o Rosji i Ukrainie. Powyższe kwalifikacje stanowią bazę dla wykształcenia specjalizacyjnego.

Absolwent Filologii słowiańskiej – język rosyjski z językiem ukraińskim ze specjalizacją Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym jest przygotowany do wykonywania zawodu asystenta ds. księgowości, ujętego w klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku) pod numerem 431101. Zna podstawy księgowości, zasady prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, podstawowe zasady prawa gospodarczego w Polsce oraz najważniejsze systemy finansowo-księgowe. Może wykonywać prace biurowo-księgowe w jednostce organizacyjnej. Znając rosyjski i ukraiński język biznesu posiada szczególne predyspozycje do pracy w firmach współpracujących z krajami Europy Wschodniej, a także w firmach z tych krajów podejmujących działalność w Polsce. Może pracować w odpowiednich wydziałach jednostek samorządu lokalnego, podejmujących taką współpracę.